Pregled / preuzimanje Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

PRAVILNIK

O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012 i 55/2012 - ispr.)

 

Opšte odredbe

 Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pojam medicinske rehabilitacije

 Član 2

Osiguranim licima obezbeđuje se medicinska rehabilitacija, radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela kao posledice akutne bolesti ili povrede, pogoršanja hronične bolesti, medicinske intervencije, kongenitalnih anomalija ili razvojnog poremećaja.

Osiguranim licima se rehabilitacijom u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (rana rehabilitacija) obezbeđuje sprovođenje intenzivnog programa rehabilitacije, za koji je neophodan multidisiplinarni timski rad, u okviru osnovnog medicinskog tretmana, radi poboljšanja zdravstvenog stanja i otklanjanja funkcionalnih smetnji.

Pojam produžene rehabilitacije

 Član 3

Osiguranim licima obezbeđuje se produžena rehabilitacija kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru indikacionog područja kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

 Indikaciona područja

 Član 4

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se obolelom ili povređenom osiguranom licu u slučaju postojanja bolesti, povreda i stanja utvrđenih ovim pravilnikom, za sledeća indikaciona područja:

1) neurološka oboljenja,

2) oboljenja srca i krvnih sudova,

3) reumatska oboljenja,

4) oboljenja respiratornog sistema,

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema,

6) endokrinološka oboljenja.

U okviru indikacionog područja produžena rehabilitacija se sprovodi kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama ili kao prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti.

 

Član 5

Vrste indikacija bolesti i povreda u okviru indikacionih područja iz člana 4. ovog pravilnika, utvrđene su Listom indikacija za korišćenje produžene rehabilitacije (u daljem tekstu: Lista indikacija), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Listom indikacija propisana je onkološka rehabilitacija dece.

 

Član 6

Lista indikacija sadrži u okviru svakog pojedinačnog indikacionog područja:

1) dijagnozu bolesti, povreda i stanja (na latinskom jeziku, odnosno opisnu na srpskom jeziku), utvrđenu prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti - Deseta revizija u daljem tekstu: MKB 10);

2) šifru bolesti i povreda, odnosno opis stanja za bolesti i povrede prema MKB 10;

3) popis neophodne medicinske dokumentacije o prethodno sprovedenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima u okviru ambulantne ili stacionarne rehabilitacije, sa definisanjem krajnjih rokova za sprovođenje kontinuiranog lečenja obolelog, odnosno povređenog osiguranog lica u odgovarajućoj stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za rehabilitaciju (u daljem tekstu: ZU za rehabilitaciju), i to:

- za određene indikacije, otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove o lečenju koja potvrđuje postojanje akutnog oboljenja, povrede, akutnog pogoršanja hronične bolesti ili otpusnu listu od operacije (ne stariju od mesec dana); za dijagnoze G 81.0 G 81.1, G 82.0, G82.1, G82.3, G 82.4, G82.5 i G 83.1 u slučaju postojanja pareze u otpusnoj listi potrebno je da bude naveden i stepen pareze i Mini-mental skor za sve bolesnike, Bartel indeks (Barthel) za jednostrane slabosti, a ASIA skala za slabosti donjih ekstremiteta ili slabosti sva četiri ekstremiteta; započinjanje rehabilitacije sprovodi se odmah ili u roku od mesec dana od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove o lečenju koja potvrđuje postojanje akutnog oboljenja, povrede, akutnog pogoršanja hronične bolesti ili otpusnu listu od operacije (ne stariju od tri meseca) kao i drugu navedenu, neophodnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje uputnu dijagnozu; započinjanje rehabilitacije sprovodi se najkasnije u roku od tri meseca od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije otpusnu listu odgovarajuće zdravstvene ustanove ili mišljenje dva (2) lekara odgovarajuće specijalizacije (ne starije od šest meseci), uz drugu priloženu neophodnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje uputnu dijagnozu; započinjanje rehabilitacije sprovodi se najkasnije u roku od tri meseca od ocene nadležne lekarske komisije

- za određene indikacije za koje je predviđena prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti medicinska dokumentacija koja potvrđuje uputnu dijagnozu;

4) potrebu pratioca u toku trajanja produžene rehabilitacije;

5) dužinu trajanja produžene rehabilitacije;

6) mogućnost produženja (nastavka korišćenja) već započete rehabilitacije, uz određene indikacije.

Ukoliko se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju zbog bolesti navedene u Listi indikacija, medicinsku dokumentaciju iz Liste indikacija zamenjuje izveštaj bolnice o osnovnoj bolesti osiguranog lica, toku lečenja i funkcionalnom statusu, kojim bolnica predlaže kontinuirani nastavak lečenja produženom rehabilitacijom. Započinjanje produžene rehabilitacije sprovodi se odmah po dobijanju ocene nadležne lekarske komisije, direktnim prevoženjem iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu.

Lekarska komisija može izuzetno da odobri produženu rehabilitaciju i nakon isteka rokova propisanih u stavu 1. tačka 3) ovog člana, u slučaju nastanka komplikacije nakon preloma ili operacije, a najduže u roku do 90 dana od isteka propisanog roka.

 Kontraindikacije

 Član 7

Na korišćenje produžene rehabilitacije ne može biti upućeno obolelo ili povređeno osigurano lice kod koga je prisutno neko od oboljenja ili stanja koja predstavljaju kontraindikaciju za korišćenje produžene rehabilitacije, i to:

1) psihoza, asocijalno ponašanje ili sklonost ka samoubistvu;

2) nekontrolisani EPI napadi;

3) bolesti zavisnosti;

4) akutna infektivna bolest i febrilno stanje;

5) aktivni i evolutivni oblici plućne i vanplućne tuberkuloze;

6) dekompenzacija vitalnih organa;

7) dijabetesna ketoacidoza i hiperosmolarni sindrom;

8) maligne bolesti u fazi lečenja ili odmakloj fazi bolesti;

9) trudnoća;

10) senilni marazam i teži oblici generalizovane arterioskleroze;

11) akutna faza reumatske bolesti;

12) nestabilna angina pektoris;

13) ozbiljni poremećaji srčanog ritma, odnosno nekontrolisane aritmije;

14) loše regulisana arterijska hipertenzija;

15) flebotromboza dubokih vena nogu

16) embolija pluća

17) imobilizacija.

 

Predlog za upućivanje

 Član 8

Predlog za upućivanje osiguranog lica na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar primarne zdravstvene zaštite na uputu koji važi najduže 30 dana od dana izdavanja. Uput izabranog lekara uz uputnu dijagnozu obavezno mora da sadrži i sva hronična stanja i oboljenja koja su evidentirana u zdravstvenom kartonu osiguranog lica.

Ako se osigurano lice nalazi na stacionarnom lečenju osnovne bolesti, po sprovedenoj ranoj rehabilitaciji bolnica direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog tri lekara specijalista odgovarajuće specijalnosti (od kojih je jedan obavezno specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije) za upućivanje na produženu rehabilitaciju (direktno upućivanje). U predlogu zdravstvene ustanove moraju da budu navedene sve dijagnoze bolesti i stanja iz istorije bolesti.

U toku sprovođenja produžene rehabilitacije osiguranog lica, ako su u do tada sprovedenoj rehabilitaciji postignuti očekivani rezultati i ako se produženjem trajanja rehabilitacije ti rezultati mogu poboljšati, za slučajeve predviđene u Listi indikacija, ZU za rehabilitaciju direktno filijali osiguranog lica dostavlja predlog nadležnog lekara za nastavak produžene rehabilitacije, u trajanju predviđenom Listom indikacija.

Zdravstvena ustanova iz st. 2. i 3. ovog člana, dostavlja predlog lekarskoj komisiji filijale pre isteka stacionarnog lečenja osnovne bolesti osiguranog lica, odnosno u toku trajanja produžene rehabilitacije.

 

Član 9

Predlog za upućivanje osiguranog lica na korišćenje produžene rehabilitacije sadrži obavezno i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju prema Listi indikacija.

 

Lekarska komisija

 Član 10

Ocenu opravdanosti upućivanja osiguranog lica na produženu rehabilitaciju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje lekarska komisija filijale, na predlog izabranog lekara ili odgovarajuće zdravstvene ustanove, u skladu sa ovim pravilnikom.

Na predlog izabranog lekara lekarska komisija daje ocenu na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju.

Na predlog odgovarajuće zdravstvene ustanove lekarska komisija daje ocenu na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju, po hitnom postupku.

Lekarska komisija određuje ZU za rehabilitaciju u koju se vrši upućivanje, dužinu trajanja rehabilitacije, potrebu pratioca (u putu ili za vreme rehabilitacije), vrstu prevoza do ZU za rehabilitaciju i rok u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti prema Listi indikacija.

 

Član 11

Protiv ocene prvostepene lekarske komisije, osigurano lice može izjaviti prigovor drugostepenoj lekarskoj komisiji u roku od tri dana od dana prijema ocene.

Ako osigurano lice nije zadovoljno ocenom drugostepene lekarske komisije, može zahtevati od filijale izdavanje rešenja.

 

Član 12

Filijala konačnu ocenu lekarske komisije o odobrenju produžene rehabilitacije sa utvrđenom visinom učešća, dostavlja osiguranom licu na kućnu adresu, zdravstvenoj ustanovi iz člana 6. st. 2. ovog pravilnika, i ZU za rehabilitaciju.

 

Član 13

Dužina trajanja produžene rehabilitacije određena je Listom indikacija i obuhvata vreme do 30 kalendarskih dana, odnosno još do 60 kalendarskih dana kod nastavka sprovođenja već započete produžene rehabilitacije.

 

Centralna evidencija ugovorenih kapaciteta za produženu rehabilitaciju u ZU za rehabilitaciju

 

Član 13a

Republički fond vodi posebnu evidenciju ugovorenih kapaciteta za sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranih lica Republičkog fonda kojima raspolažu ZU za rehabilitaciju (u daljem tekstu: Centralni buking).

Centralni buking iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskoj formi i sadrži spisak ZU za rehabilitaciju.

Spisak ZU za rehabilitaciju iz stava 2. ovog člana, za svaku ZU za rehabilitaciju, sadrži:

- indikaciona područja prema oboljenjima, povredama i stanjima za koje se obavlja produžena rehabilitacija,

- broj ugovorenih postelja za rehabilitaciju odraslih po polu,

- broj ugovorenih postelja za rehabilitaciju za decu po polu,

- broj ugovorenih postelja za pratioce,

- numeričke oznake soba sa brojem postelja u tim sobama,

- termine raspoloživih kapaciteta za period od najmanje 15 dana unapred.

 

Član 13b

ZU za rehabilitaciju dužna je da Republičkom fondu svakodnevno dostavlja u elektronskoj formi podatke iz člana 13a stav 3., koji se unose u Centralni buking.

Ažurirani podaci u Centralnom bukingu su svakodnevno dostupni lekarskim komisijama zbog donošenja ocene o upućivanju osiguranog lica u ZU za rehabilitaciju.

Na osnovu donete ocene o upućivanju osiguranog lica na rehabilitaciju u određenu ZU, lekarska komisija elektronskim putem vrši rezervaciju mesta u Centralnom bukingu za određeno osigurano lice u toj ZU za rehabilitaciju.

ZU za rehabilitaciju dužna je da svakodnevno iz Centralnog bukinga preuzima podatke o rezervisanim mestima u toj ustanovi na osnovu ocena lekarskih komisija.

 

Sprovođenje produžene rehabilitacije

 

Član 14

Na osnovu rezervisanih mesta u Centralnom bukingu i konačne ocene lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, ZU za rehabilitaciju poziva osigurano lice da započne sa odobrenom rehabilitacijom.

ZU za rehabilitaciju dužna je da započne sprovođenje produžene rehabilitacije osiguranog lica odmah, odnosno u roku od mesec dana ili u roku od tri meseca od ocene lekarske komisije u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ZU za rehabilitaciju započinjanje sprovođenja produžene rehabilitacije kao prevencije pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti, obezbeđuje osiguranom licu na osnovu iste ocene lekarske komisije i po proteku roka od tri meseca od njenog donošenja.

Prioritet imaju osigurana lica upućena na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja.

 

Član 15

Osigurano lice je dužno da započne produženu rehabilitaciju određenog dana naznačenog u pozivu ZU za rehabilitaciju.

Ako je osigurano lice iz opravdanih razloga sprečeno da stupi određenog dana na produženu rehabilitaciju, dužno je da o tome obavesti ZU za rehabilitaciju i filijalu.

 

Član 16

Produžena rehabilitacija za obolela ili povređena osigurana lica se sprovodi u ZU za rehabilitaciju tokom cele kalendarske godine.

Produžena rehabilitacija sprovodi se svakodnevno, odnosno tokom cele kalendarske godine, bez obzira na vikende i praznike, za sve vreme trajanja odobrene rehabilitacije, prema utvrđenom programu (protokolu lečenja) u ZU za rehabilitaciju.

Lečenje osiguranog lica medicinski indikovanim terapijskim procedurama obuhvata:

- sve oblike kinezi terapije na tlu i u vodi (aktivne, pasivne, potpomognute vežbe, individualne i grupne vežbe),

- sve druge vidove fizikalne terapije (elektroterapija, magnetoterapija, sonoterapija, laseroterapija, parafinoterapija, infraruž terapija, krioterapija, hipobarična (Vacusac), ultrazvučna terapija, terapija bioptron lampom, inhalacija, okupaciona terapija, terapija glasa i govora),

- primenu prirodnih lekovitih faktora (peloid, mineralna voda, vazduh).

Prevencija pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija određene hronične bolesti osiguranog lica obuhvata sprovođenje edukacije, ciljanih i specijalističko-konsultativnih pregleda.

 

Član 17

Produžena rehabilitacija osiguranih lica sprovodi se u ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima propisanim Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova a sa kojom je Republički fond zaključio ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

Produžena rehabilitacija dece sprovodi se u ZU za rehabilitaciju za koje je Uredbom iz stava 1. ovog člana propisano da obavljaju rehabilitaciju dece, a u okviru propisanih indikacionih područja.

Produžena rehabilitacija sprovodi se u ZU za rehabilitaciju u kojoj će u najkraćem roku započeti sprovođenje produžene rehabilitacije i koja je najbliža mestu prebivališta, odnosno boravišta osiguranog lica.

 

Član 18

U slučaju da osigurano lice zbog akutnog oboljenja ili drugog opravdanog medicinskog razloga, po mišljenju nadležnog lekara ZU za rehabilitaciju, u toku sprovođenja produžene rehabilitacije prekine započetu rehabilitaciju radi pružanja zdravstvene usluge u drugoj zdravstvenoj ustanovi, može da nastavi započetu rehabilitaciju ako je prekid trajao ukupno do 15 dana, i to za onoliko dana koliko je trajao prekid.

Produžena rehabilitacija koju osigurano lice prekine iz ličnih razloga ne može da se nastavi.

ZU za rehabilitaciju dužna je da obavesti filijalu osiguranog lica o prekidu započete produžene rehabilitacije, odnosno o nastavku produžene rehabilitacije posle prekida.

 

Član 19

Produženu rehabilitaciju, kao lečenje medicinski indikovanim terapijskim procedurama osigurano lice može koristiti samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana osigurano lice može da koristi produženu rehabilitaciju i pre isteka roka od 12 meseci od završetaka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije u slučaju nastanka traumatske frakture, akutnog infarkta miokarda i akutnog CVI, posle kardiohirurških i ortopedskih operacija u skladu sa Listom indikacija i posle operacije diskus hernije.

Produženu rehabilitaciju, kao prevenciju pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija Diabetes mellitus - inzulino zavistan oblik osigurano lice uzrasta do 18 godina može koristiti samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije, a osigurano lice starije od 18 godina koje boluje od Diabetes mellitus-a na insulinskoj terapiji, može koristiti samo jednom u roku od 84 meseca od završetka prethodnog korišćenja ove vrste produžene rehabilitacije.

Produženu rehabilitaciju kao prevenciju pogoršanja, odnosno nastanka komplikacija kod gojaznosti, osigurano lice može da koristi samo jednom u uzrastu od 12 do 18 godina.

 

Lekovi i medicinsko-tehnička pomagala

 

Član 19a

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za akutna stanja i oboljenja osiguranih lica koja se nalaze na produženoj rehabilitaciji.

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje lekove za osigurana lica sa hroničnim oboljenjem za sve vreme trajanja produžene rehabilitacije kada se osigurano lice upućuje na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

ZU za rehabilitaciju obezbeđuje osiguranom licu lekove iz st. 1. i 2. ovog člana u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje propisivanje i izdavanje lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranom licu koje se upućuje na produženu rehabilitaciju u skladu sa članom 8. stav 1. ovog pravilnika, izabrani lekar propisuje lekove i izdaje lekarske recepte za hroničnu terapiju i za vreme trajanja produžene rehabilitacije.

 

Član 19b

ZU za rehabilitaciju dužna je da osiguranom licu koje je upućeno na produženu rehabilitaciju direktnim upućivanjem u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika, posle završene produžene rehabilitacije, prilikom otpusta, obezbedi lekove za hroničnu terapiju u količini potrebnoj do prvog javljanja izabranom lekaru, a najduže za period od pet dana.

 

Član 19v

Osiguranom licu koje ima pravo na medicinsko-tehnička pomagala propisana pravilnikom kojim se uređuju medicinsko-tehnička pomagala, a koja se izdaju na mesečnom nivou, za vreme produžene rehabilitacije obezbeđuju se na način na koji se obezbeđuju lekovi u skladu sa čl. 19a i 19b ovog pravilnika.

 

Završne odredbe

 

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

("Sl. glasnik RS", br. 81/2010, 15/2011 i 48/2012)

 

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 2, koje se primenjuju od 1. maja 2013. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

("Sl. glasnik RS", br. 103/2010)

 

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Baza korisnika