OBRAZAC PRIJAVE

Osnovni podaci o organizatoru skupa

Naziv organizacije/pružaoca usluge/udruženja

 

Adresa i opština organizatora skupa

 

Broj telefona organizatora skupa
Faks
E-mail adresa

 

Ime i prezime kontakt osobe/stručnog radnika organizatora skupa ispred
organizacije/pružaoca usluge/udruženja

 

Telefon kontakt osobe/stručnog radnika organizatora skupa organizacije/pružaoca
usluge/udruženja

 

E-mail adresa kontakt osobe/stručnog radnika organizatora skupa organizacije/pružaoca
usluge/udruženja

 

Ime i prezime stručnog radnika organizatora skupa (ako stručni radnik prijavljuje skup)
Telefon
E-mail adresa

 

Informacije o skupu

Vrsta skupa koji se prijavljuje

a) međunarodni
b) nacionalni
v) tribina
g) okrugli sto
d) edukacija bez provere znanja
(zaokružiti)

Naziv skupa koji se prijavljuje

 

Termin održavanja skupa
(datum)

 

Mesto održavanja skupa

 

Profil učesnika
(kome je skup namenjen)

 

Predviđeni broj učesnika

Min:

Maks:

Osnovni cilj održavanja skupa

 

Očekivani rezultati održavanja skupa

 

Metode rada
(panel predavanja, radionice, diskusione grupe, rad u malim grupama...)

 

Preliminarni program
(navesti orijentacionu strukturu programa rada - satnicu, spisak tematskih izlaganja)

 

Spisak predviđenih tema sa imenima predavača

I tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

II tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

III tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

IV tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

V tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

VI tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

VII tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

VIII tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

IX tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

X tema:
____________________________
Ime i prezime predavača:

______________________
Stručno/naučno zvanje:

_________________________
(npr. dipl. soc. radnik, dipl.
psiholog, master, magistar, doktor
nauka)
Služba u kojoj je zaposlen:

__________________
(npr. CSR, služba za decu, fakultet)
Država:
_______________________________

Broj dana trajanja skupa

 

 

Datum i mesto prijave
____________________

Podnosilac prijave
__________________________

 

 

Baza korisnika