KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE

LICENCA

(vrsta licence)

 

(ime i prezime stručnog radnika)

 

(godina i mesto rođenja)

 

(akademsko zvanje stručnog radnika)

 

(rok važenja licence, sa datumom početka i datumom prestanka važenja)

 

Licenca se izdaje na osnovu člana 189. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), čl. 4 - 8. Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj _____) i člana __ Statuta Komore socijalne zaštite ("Službeni glasnik RS", broj _____).

 

 

(M.P.)

DIREKTOR

 

 

 

Broj: _________________
Beograd: _____________ godine

 

 

 

Baza korisnika