I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i standardi za pružanje svih usluga socijalne zaštite (u daljem tekstu: minimalni standardi).
Svi pojmovi u ovom pravilniku upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu odnose se na osobe muškog i ženskog pola.

Primena Pravilnika u odnosu na pružaoce usluga socijalne zaštite

Član 2.
Bliže uslove i standarde propisane ovim pravilnikom primenjuju svi pružaoci usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom kojim je uređena socijalna zaštita.

Specifikacija usluge i minimalni standardi

Član 3.
Specifikacijom usluga uređuju se:
1) svrha usluge;
2) korisničke grupe kojima je usluga namenjena;
3) aktivnosti koje se preduzimaju radi zadovoljavanja potreba određenih korisničkih grupa.
Minimalni standardi predstavljaju osnovne zahteve koji se moraju ispuniti kako bi se pružale usluge socijalne zaštite. Minimalni standardi se sastoje od:
1) minimalnih strukturalnih standarda, kojim se utvrđuju infrastrukturni, organizacioni i kadrovski uslovi za pružanje usluge;
2) minimalnih funkcionalnih standarda, kojim se utvrđuju vrednosne, kvantitativne i kvalitativne dimenzije stručnih postupaka.

Zajednički i posebni minimalni strukturalni i funkcionalni standardi

Član 4.
Zajednički minimalni strukturalni i funkcionalni standardi predstavljaju zahteve koji se moraju ispuniti nezavisno od korisničkih grupa kojima je usluga namenjena, izuzev ako posebnim propisom kojim se uređuju bliži uslovi i standardi za ostvarenje određenih usluga socijalne zaštite nije drugačije uređeno.
Posebni minimalni strukturalni i funkcionalni standardi predstavljaju specifične zahteve koji se moraju ispuniti u okviru određene grupe usluga ili konkretne usluge, saglasno potrebama i različitostima korisničke grupe.

Baza korisnika