Beograd, 30. novembar 2017 – UNICEF i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom danas su predstavili sveobuhvatnu analizu položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava u Srbiji. Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici državnih i institucija civilnog društva, donosioci odluka, udruženja roditelja i predstavnici međunarodnih organizacija, naglašeno je da su deca sa smetnjama i invaliditetom i dalje suočena sa brojnim poteškoćama i preprekama u ostvarivanju svojih prava, uprkos činjenici da je Republika Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i politike i postigla napredak u razvoju inkluzivnih usluga.

Situaciona analiza se fokusira na položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u šest oblasti: diskriminacija, siromaštvo i socijalna sigurnost, obrazovanje, socijalna zaštita i život u porodičnom okruženju, zdravstvena zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja. Na osnovu nalaza, formulisane su jasne smernice i preporuke za dalje zastupanje prava, kao i za izradu novih strateških i zakonskih dokumenata iz ove oblasti, posebno za unapređenje politika u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne inkluzije, smanjenja siromaštva i zaštite dece od nasilja.

„Današnji sastanak je izuzetna prilika da uoči obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, ukažemo na potrebe dece koja su ugrožena usled svog invaliditeta, i da pokrenemo dijalog između svih relevantnih aktera – vladinih i nevladinih tela, donosioca odluka, profesionalaca u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovnom sistemu, roditelja i dece – o tome na koji način nastaviti i osigurati jednake mogućnosti za dostojanstven i produktivni život deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i svoj drugoj deci u zemlji.“, rekao je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije, smatra da je socijalna sigurnost porodica dece sa smetnjama i invaliditetom veoma važna, jer ove porodice često imaju veće troškove života i manje mogućnosti zarade.

„Deca sa invaliditetom su dvostruko marginalizovana, kako po osnovu invalidosti, tako i po osnovu godina, a njihove porodice su često dodatno izložene riziku od siromaštva. Posledice toga mogu biti višeslojne kako za decu koja time postaju izloženija raznim vidovima diskriminacije, tako i za porodice, koje dodatno mogu biti opterećene bremenom povećanih troškova invalidnosti, što svako odgovorno društvo mora da reši“, rekla je gospođa Jovanović.

Evropska unija i UNICEF zajednički rade na promociji poštovanja ljudskih prava kao i na većoj efikasnosti i inkluzivnosti javnih službi za ugrožene grupe, uključujući decu sa smetnjama i invaliditetom.
„Naš cilj je i da ljudi shvate važnost ovog pitanja i moramo ohrabriti zajednice da prihvate decu sa smetnjama u razvoju. Potrebna je posvećenost svih aktera kako bi se oživela vizija sveta u kojem deca mogu biti deca i mogu sigurno živeti, igrati se, učiti, razvijati svoj pun potencijal i maksimalno iskoristiti postojeće mogućnosti. Evropska unija će nastaviti da podržava inicijative za podršku i zaštitu koje su zasnovane na pravima deteta i njihovom najboljem interesu za budućnost“, izjavio je Nikola Bizel, šef odeljenja za pravosuđe, unutrašnje poslove i socijalno uključivanje Delegacije EU u Srbiji.

Ključni nalazi istraživanja:
• 45 odsto roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom navodi da su oni ili njihova deca doživeli neku vrstu vređanja, omalovažavanja ili uznemiravanja zbog smetnji u razvoju deteta.

• u 24 odsto porodica jedan od roditelja je morao da odustane od posla da bi brinuo o detetu, a roditelji se često sreću sa nerazumevanjem poslodavca za dodatne obaveze vezane za brigu o detetu. U Srbiji ne postoje materijalna davanja namenjena zaštiti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica od siromaštva.

• Polovina dece sa smetnjama u razvoju sistem obrazovanja pohađa u segregiranom okruženju, a većina roditelja kaže da su ta iskustva pozitivnija u odnosu na redovno obrazovanje.

• 22 odsto dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom su u sistemu alternativnog staranja, dok se 72 odsto nalazi na rezidencijalnom smeštaju.

• Usluge podrške za život deteta u porodičnom okruženju (pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac) uglavnom nisu dostupne deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama.

• Zdravstvene usluge su visokog ili veoma visokog kvaliteta – to smatra 60 odsto roditelja; 32 odsto smatra da su niskog, a 6 odsto da su veoma niskog kvaliteta.

• Čak 16 odsto građana i građanki i 18 odsto učenica i učenika smatra da je diskriminacija prema nekim grupama prihvatljiva.

• Nasilje je doživelo između 25% i 47% dece sa smetnjama i invaliditetom, pri čemu su u četiri puta većem riziku da budu žrtve fizičkog nasilja od strane vršnjaka, kao i tri u puta većem riziku da postanu žrtve seksualnog nasilja.

Situaciona analiza položaja dece sa smetnjama i invaliditetom je sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Preuzeto sa: http://www.unicef.rs/deca-sa-smetnjama-i-invaliditetom-suocena-sa-poteskocama-i-preprekama-u-ostvarivanju-svojih-prava/

Baza korisnika