Beograd, 5. jul 2018. godine.

Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom su  potpisale Memorandum o saradnji na sedmoj sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Predsednica Saveta Suzana Paunović otvarajući sednicu  istakla je da Savet u punom kapacitetu nastavlja da kontinuirano prati sprovođenje obaveza koje je naša država preuzela u oblasti zaštite i unapređenja stanja ljudskih prava prema UN.

Ona je obavestila članove Saveta i prisutne da je Savet za ljudska prava UN 29. juna 2018. godine, na svom 38. zasedanju u Ženevi usvojio Izveštaj za Republiku Srbiju, čime je praktično završen Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda Srbije.

Usvajanju izveštaja, prethodila je debata u kojoj je učestvovalo 12 država članica UN. Pored država članica UN, u debati je učestvovalo i šest međunarodnih nevladinih organizacija civilnog društva.

Savet za ljudska prava u izveštaju za Srbiju konstatovao je da je naša zemlja pokazala posvećenost zaštiti ljudskih prava načinom na koji se pripremala i učestvovala u Trećem ciklusu UPR. Najbolji pokazatelj ove tvrdnje jeste jačanje institucionalnih kapaciteta u pripremi za ceo proces, jačanje samog izveštajnog procesa, uključenost svih relevantnih domaćih aktera u pripremi za Treći ciklus, kao i visok nivo saradnje koji je postignut među njima.

Članovi Saveta su u prisustvu nezavisnih državnih organa, udruženja građana i međunarodnih organizacija razmatrali sprovedene aktivnosti od poslednje sednice Saveta, kao i obaveze koje treba sprovesti u narednom periodu kada je u pitanju sprovođenje preporuka Ujedinjenih nacija.

Posebna pažnja na sednici Saveta posvećena je izradi indikatora za uspešnu primenu preporuka ugovornih i drugih tela UN za ljudska prava.

Korišćenje odgovarajućih indikatora u oblasti ljudskih prava, kao sredstva za merenje učinka, omogućiće da se postigne objektivna procena sopstvenog napretka postignutog u osiguravanju uživanja ljudskih prava, navela je Paunović.

Paunović ističe da je upravo iz tog razloga važno da ih razvijamo u inkluzivnom procesu, koji uključuje i predstavnike resornih državnih organa zaduženih za realizaciju preporuka, organizacija civilnog društva i nezavisnih državnih organa.

Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava je istakla značaj saradnje vladinog i nevladinog sektora kao partnera u ovom složenom procesu, jer nam je cilj isti a to je unapređenje stanja ljudskih prava.

Paunovićeva je upoznala članove Saveta i prisutne da je povodom obeležavanja 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Kancelarija za ljudska i manjinska prava pokrenula nacionalnu kampanju u saradnji sa Timom UN u Srbiji.

Sednici su, pored članova Saveta, prisustvovao i ekspert u UN Komitetu za prava osoba sa invaliditetom Damjan Tatić, predstavnici Tima za ljudska prava UN u Srbiji, Unicefa, Narodne skupštine Republike Srbije, nezavisnih državnih organa, organizacija civilnog društva sa kojima Savet ima zaključene memorandume o saradnji.

Sednica saveta.jpg2jpg

Baza korisnika