Vidi/preuzmi Statut NOOIS kao: .pdf latinica, .pdf ćirilica, .doc latinica, .doc ćirilica

NACIONALNA ORGANIZACIJA
OSOBA SA INVALIDITETOM
SRBIJE (NOOIS)
Ul. Mutapova br. 12
11000 Beograd,
Tel: 011/ 2414-328
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Del.broj:124/10
Beograd, 18. novembra 2010.Na osnovu članova 12. i 78. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i na osnovu  članova 20, 48, 49, 50. i 51. Statuta Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, Skupština na sednici odražanoj 18. novembra 2010. godine donosi Statut Nacionalne ogranizacije osoba sa invaliditetom Srbije.


STATUT
NACIONALNE ORGANIZACIJE
OSOBA SA INVALIDITETOM SRBIJE


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (u daljem tekstu: Nacionalna organizacija) osnovana je Sporazumom  organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta, organizacija zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i interesnih organizacija koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta,  koje su organizovane za teritoriju Republike Srbije, a koje su, kao pravna lica, upisane u registar nadležnog državnog organa (dalje: Osnivači). 

Nacionalna organizacija je osnovana na neodređeno vreme, a radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Odlukom o osnivanju u oblasti zaštite i unapređivanja položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Nacionalna organizacija je dobrovoljna, socijalno-humanitarna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, osnovana kao savez udruženja gradjana.

Nacionalna organizacija  je organizacija od javnog interesa.

Član 3.

Puni naziv organizacije je: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije.

Skraćeni naziv je: NOOIS.

Sedište Nacionalne organizacije je u Beogradu, u ul. Mutapovoj br. 12.

Nacionalna organizacija ima svojstvo pravnog lica.

Nacionalna organizacija deluje na teritoriji Republike Srbije.


Član 4.

Nacionalna organizacija može stupati u saveze organizacija i druge oblike udruživanja i pristupati međunarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine Nacionalne organizacije.

Član 5.

Nacionalna organizacija ima svoj pečat i znak.

Pečat je okruglog oblika, veličine 3,5 cm u prečniku, u unutrašnjem krugu sa natpisom punog naziva Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije ćiriličnim pismom i sa znakom NOOIS u sredini.

Znak Nacionalne organizacije  je zastava Srbije sa četiri polja u kojima su odozgo na dole ucrtani simboli: slušni aparat, brajeva knjiga, invalidska kolica i znak osoba sa teškoćama u učenju, kao i skraćeni naziv Nacionalne organizacije. 

Grafički izgled znaka biće utvrđen posebnom odlukom. 


Član 6.
 
Nacionalnu organizaciju predstavlja i zastupa predsednik Udruženja ili lice koje on ovlasti.


II  - CILJEVI  NACIONALNE ORGANIZACIJE

Član 7.
   
Osnovni ciljevi Nacionalne organizacije su:
•    Jedinstveno zastupanje interesa osoba sa invaliditetom u Srbiji i jedinstveno nastupanje pred donosiocima odluka i drugim akterima u društvu,
•    Zalaganje za zaštitu i promovisanje osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom,
•    Borba protiv predrasuda i diskriminacije po osnovu  invalidnosti i zalaganje za  puno učešće, jednakost, ravnopavnost i socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom u Srbiji,
•    Zalaganje za prihvatanje međunarodnih i evropskih standarda, principa i dokumenata u oblasti invalidnosti i njihovu primenu u Srbiji,
•    Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, uključujući i zalaganje za usvajanje i primenu nacionalne strategije i politike u oblasti invalidnosti i reformu nacionalnog zakonodavstva u skladu sa potrebama i interesima osoba sa invaliditetom,
•    Razvijanje saradnje i razmene iskustva sa međunarodnim invalidskim pokretom i učešće u njegovom delovanju,
•    Jačanje  zajedničke borbe i saradnje među organizacijama - članicama Nacionalne organizacije i podrška jačanju njihovih pojedinačnih kapaciteta. 

Član 8.

Navedene ciljeve Nacionalna organizacija ostvaruje organizovanjem predavanja, tribina, seminara, istupanjem u javnosti radi propagiranja i ostvarivanja svojih ciljeva.

Član 9.

Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadataka Nacionalna organizacija sarađuje sa državnim organima i institucijama i nevladinim organizacijama, kao i sa međunarodnim asocijacijama i srodnim asocijacijama u drugim zemljama.III – ČLANSTVO NACIONALNE ORGANIZACIJE


Član 10.

            Članovi Nacionalne organizacije udružuju se u Nacionalnu organizaciju na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti i solidarnosti, prihvatajući odredbe ovog Statuta, sa pravima i obavezama koji na osnovu toga proističu.
            Članovi Nacionalne organizacije kao pravna lica zadržavaju svoju samostalnost i autonomiju u svom organizovanju i delovanju, sa ograničenjima koja su prihvatili udruživanjem u Nacionalnu organizaciju, koji se regulišu saglasnošću njihovih opštih akata sa ovim Statutom.


Član 11.

Nacionalna organizacija može imati:
•    Punopravne članove,
•    Pridružene članove i
•    Pomažuće članove

Član 12.

Punopravni članovi Nacionalne organizacije su osnivači navedeni u članu 1. Statuta i organizacije osoba sa invaliditetom koje naknadno pristupe a ispunjavaju uslove iz stava 2 ovog člana Statuta.

Punopravni članovi mogu biti organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:

•    učlanjuju ili zastupaju većinu ili najveći broj osoba sa pojedinim vrstama invalidnosti i organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta radi rešavanja specifičnih pitanja,
•    imaju najmanje 500 redovnih članova, osoba sa invaliditetom, osim organizacija koje učlanjuju i zastupaju osobe sa vrlo retkim oštećenjima (kao što je RET-ov sindrom),
•    imaju mrežu od najmanje 5 lokalnih i regionalnih organizacija, 
•    deluju na celoj teritoriji Republike Srbije ili na njenom većem delu i
•    koje postoje i rade najmanje pet godina.

Član 13.

Pridruženi članovi Nacionalne organizacije mogu postati organizacije osoba sa invaliditetom:
•    koje ne ispunjavaju uslove iz  člana 12,
•    koje se bave nekim specifičnim pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom,
•    koje deluju na celoj teritoriji Srbije ili na njenom većem delu,
•    koje učlanjuju  najmanje 50 osoba sa invaliditetom i
•    koje postoje i rade najmanje tri godine.

Član 14.

Pomažući članovi Nacionalne organizacije mogu postati pravna i fizička lica koja svojim radom ili donacijama doprinose ostvarivanju ciljeva Nacionalne organizacije.

Član 15.

Prava članova Nacionalne organizacije su:
•    da ostvaruju ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom i programom rada,
•    da preko predstavnika učestvuju u radu organa i radnih tela Nacionalne organizacije u skladu sa Statutom, a punopravni članovi i u donošenju opštih i pojedinačnih akata.
•    da imenuje svoje predstavnike u Skupštinu Nacionalne organizacije na način propisan svojim Statutom i da preko njih učestvuju u radu Nacionalne organizacije,
•    da daju predloge za članove pojedinih organa Nacionalne organizacije, koje bira, odnosno imenuje Skupština,
•    da njihovi predstavnici budu birani u organe Nacionalne organizacije,
•    da redovno i na vreme budu obaveštavani o radu, predlozima i odlukama organa Nacionalne organizacije,
•    da dobiju sva akta koja donose organi Nacionalne organizacije, a koja su od interesa za članove,
•    da koriste pomoć i usluge Nacionalne organizacije u ostvarivanju zajednički utvrđenih ciljeva,
•    da dobijaju podatke o zakonskim i drugim propisima koji se odnose na Nacionalnu organizaciju i njene članove,
•    da traže objašnjenja o pojedinim odlukama organa Nacionalne organizacije, ulažu prigovore, predstavke i žalbe odgovarajućim organima i dobijaju odgovor na to,
•    da zatraže sazivanje vanredne sednice Skupštine,
•    da istupe iz članstva, pod uslovima predviđenim Sporazumom o osnivanju Nacionalne organizacije i na način određen Statutom.


Dužnosti članova Nacionalne organizacije su:

•    da poštuju odredbe ovog Statuta, da poštuju stavove, preporuke i zaključke organa Nacionalne organizacije,  pri rešavanju pitanja iz svog delokruga rada i da se drže zajedničkih dogovora, ostvarenih u okviru Nacionalne organizacije,
•    da redovno i na vreme izvršavaju svoje materijalne obaveze prema  Nacionalnoj organizaciji,
•    da odgovaraju za učešće u radu i rad svojih predstavnika u radu organa Nacionalne organizacije,
•    da ostvaruju i druga prava i obaveze koje proizilaze iz odredaba ovog Statuta, drugih opštih akata Nacionalne organizacije i zajednički dogovorenih poslova i aktivnosti.

Punopravni i pridruženi članovi imaju pravo da traže i da dobiju, u skladu sa mogućnostima, pomoć i podršku u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ukoliko nisu u suprotnosti sa ciljevima Nacionalne organizacije.

Član 16.

            Pravo da istupi iz članstva Nacionalne organizacije ima Član Nacionalne organizacije koji svoju odluku o tome u pisanoj formi dostavi Skupštini Nacionalne organizacije.
            Odluku o prihvatanju zahteva za istupanje iz Nacionalne organizacije donosi Skupština Nacionalne organizacije.
            Odluka o istupanju Člana iz Nacionalne organizacije postaje konačna, kada se utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za njeno sprovođenje: rešenje međusobnih materijalno-finansijskih odnosa, deobni bilans i druga pitanja.


Član 17.

            Članovi Nacionalne organizacije mogu biti isključeni iz Nacionalne organizacije u slučaju:
           - da u  dužem periodu ne izvršavaju svoje obaveze prema Nacionalnoj organizaciji,
           - da ne učestvuju u radu organa Nacionalne organizacije, preko svojih predstavnika,
           - da svojim delovanjem ugrožavaju zajedništvo i ravnopravnst u Nacionalnoj organizaciji.
             Postupak za isključenje Člana iz Nacionalne organizacije na predlog Predsednika pokreće svojom odlukom Upravni odbor, koji obrazuje Komisiju za utvrđivanje činjenica o stanju i posledicama iz stava 1. ovog člana.
            Odlukom o obrazovanju Komisije iz stava 2. ovog člana (u daljem tekstu ovog člana: Komisija) utvrđuje se njen sastav, zadatak i rok za donošenje predloga. U sastavu Komisije ne mogu biti predstavnici Člana protiv koga je pokrenut postupak za isključenje iz Nacionalne organizacije.
             U postupku za isključenje Člana iz Nacionalne organizacije, Komisija utvrđuje činjenice nužne za donošenje odluke o isključenju. Po okončanju postupka Komisija o svom nalazu, utvrđenim činjenicama i predlogu obaveštava Upravni odbor Nacionalne organizacije.
              Prvostepenu odluku o isključenju , na predlog Komisije, donosi Upravni odbor.
              Na prvostepenu odluku o isključenju Član iz stava 1. ovog člana ima pravo podnošenja prigovora Skupštini Nacionalne organizacije u roku od 30 dana od dana dobijanja prvostepene odluke.
              Konačnu odluku o isključenju Člana iz Nacionalne organizacije donosi Skupština Nacionalne organizacije na svojoj prvoj narednoj sednici.


IV - ORGANI NACIONALNE ORGANIZACIJE

Član 18.

Organi Nacionalne organizacije su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 19.

Skupština je najviši organ Nacionalne organizacije koju čine svi članovi NOOIS.

U Skupštini punopravne članice Nacionalne organizacije predstavljaju po tri delegata punopravnih članova Nacionalne organizacije, kao i po jedan predstavnik pridruženih članova,  koje biraju te organizacije u skladu sa svojim statutima, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
 

Član 20.

Pravo glasa u Skupštini imaju predstavnici punopravnih članova, a predstavnici pomažućih članova mogu da prisustvuju sednicama Skupštine i učestvuju u njihovom radu.Član 21.

Nadležnosti Skupštine su da:

•    donosi Statut i vrši njegove izmene i dopune, Poslovnik o radu i druga opšta akta
•    Utvrđuje politiku Nacionalne organizacije i donosi godišnji program rada i finansijski plan,
•    Donosi smernice za rad Upravnog odbora,
•    Usvaja godišnje izveštaje o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju,
•    Donosi odluku o raspisivanju izbora za organe Nacionalne organizacije,
•    Vrši izbor i imenovanje članova organa Nacionalne organizacije,
•    Bira predsednika i dva potpredsednika Nacionalne organizacije iz svojih redova,
•    Bira članove  Upravnog odbora iz svojih redova,
•    Bira tri člana Nadzornog odbora,
•    Donosi odluku o izboru zastupnika Nacionalne organizacije,
•    Prema potrebi obrazuje stalna ili povremena radna tela i imenuje njihove članove,
•    Utvrđuje vrstu nagrada i priznanja i donosi odluke o dodeli nagrada i priznanja zaslužnim članovima, drugim pravnim licima i pojedincima,
•    Donosi drugostepene, odnosno konačne odluke o članstvu u Nacionalnoj organizaciji,
•    Donosi odluke o statusnim pitanjima Nacionalne organizacije, predviđene Zakonom i ovim Statutom.
•    Bira predstavnike svojih organa u organe drugih organizacija čiji je član,
•    Odlučuje o međunarodnim aktivnostima Nacionalne organizacije,
•    Odlučuje o udruživanju u saveze organizacija, druge oblike organizovanja i pristupanju međunarodnim organizacijama,
•    Daje tumačenje odredbi Statuta i svih opštih akata koje je donela,
•    Donosi odluku o prestanku Nacionalne organizacije,
•    Donosi odluku o imenovanju likvidacionog upravnika,
•    Odlučuje i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa odredbama Statuta, propisa i Zakona,

Član 22.

Skupština zaseda jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Redovne sednice Skupštine saziva i utvrđuje predlog dnevnog reda predsednik Nacionalne organizacije, po odluci Upravnog odbora.

Vanrednu sednicu predsednik je dužan da sazove na zahtev najmanje jedne trećine punopravnih članova, Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva.

Ako predsednik ne sazove redovnu ili vanrednu sednicu Skupštine u predviđenom roku, sednicu može sazvati i njenim radom rukovoditi onaj ko je  zahtevao njeno održavanje i tada se na sednici obavezno odlučuje o odgovornosti predsednika zbog nesazivanja sednice, pod uslovom da su sazivači doneli odgovarajuće odluke i pripremili materijale, neophodne za rad Skupštine.

Izjašnjavanje članova na sednicama Skupštine je po pravilu javno, sem u slučajevima kada se dve trećine njenih članova izjasni za tajno glasanje.

Izjašnjavanje tajnim glasanjem se redovno primenjuje pri prijemu ili isključenju iz članstva Nacionalne organizacije i izboru i opozivu predsednika i potpredsednika.

U slučaju sprečenosti pojedinog člana Skupštine, odnosno Upravnog odbora, da prisustvuje sednicama organa, odnosno kada članica Nacionalne organizacije oceni da je to nužno, može na tu sednicu umesto stalnog, uputiti svog drugog predstavnika uz pismenu punomoć.

U slučajevima iz prethodnog stava, zamenik stalnog predstavnika ima sva prava i obaveze predstavnika članice kojeg zamenjuje.

Član 23.

Upravni odbor je Izvršni organ Skupštine i bira se iz sastava Skupštine. U Upravni odbor se bira po jedan član punopravne organizacije i Zajednice organizacija osoba sa invaliditetom Vojvodine. Više od polovine članova Upravnog odbora moraju biti osobe sa invaliditetom i/ili njihovi pravni zastupnici.
Predsednik, potpredsednici  i izvršni direktor su po funkciji članovi Upravnog odbora.


Nadležnosti Upravnog odbora su:

•    Priprema sednice Skupštine, a između sednica rukovodi radom Nacionalne organizacije,
•    Utvrđuje predloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, kao i predloge njihovih izmena i dopuna,
•    Sprovodi politiku, zaključke i druge akte koje je donela Skupština,
•    Donosi Poslovnik o svom radu i druga opšta akta koja nisu u  nadležnosti Skupštine,
•    Upravlja i raspolaže imovinom i sredstvima Nacionalne organizacije u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine,
•    Donosi odluke o realizaciji finansijskog plana,
•    Donosi odluku o visini članarine organizacija članica,
•    Podnosi godišnje i periodične izveštaje o radu Nacionalne organizacije i svom radu,
•    Odlučuje u prvom stepenu o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva u Nacionalnoj organizaciji,
•    Odlučuje o formiranju i zadacima stručne službe,
•    Imenuje izvršnog direktora Nacionalne organizacije,
•    Donosi odluke o službenim putovanjima u inostranstvo,
•    Pokreće postupak za opoziv predsednika i potpredsednika,
•    Pokreće postupak za naknadu štete,
•    Obrazuje stalna i povremena radna tela i imenuje njihove članove,
•    Prati i koordinira rad predstavnika Nacionalne organizacije u savezima, zajednicama i organizacijama čiji je Nacionalna organizacija član i o tome obaveštava Skupštinu i Članove Nacionalne organizacije
•    Izvršava i druge zadatke koji proizilaze iz ovog Statuta ili koji su utvrđeni zakonima i drugim propisima.

Član 24.

Upravni odbor se sastaje najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Nacionalne organizacije po svojoj inicijativi ili na zahtev većine članova Upavnog odbora.


Član 25.

            Nadzorni odbor je u svom delovanju i radu nezavisni samostalni organ Nacionalne organizacije, koji vrši kontrolu ispravnosti i zakonitosti rada Nacionalne organizacije i njenih organa i pojedinaca, koji po svojoj funkciji ili ovlašćenju mogu samostalno da donose odluke.
            Članovi Nadzornog odbora ne mogu  istovremeno biti članovi Skupštine u istom mandatu.
Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih je jedan stručnjak za finansije, jedan stručnjak za pravna pitanja, a najmanje jedan osoba sa invaliditetom.
   
Predsednika Nadzornog odbora biraju njegovi članovi.

Nadzorni odbor:
•    vrši nadzor nad celokupnim finansijsko-materijalnim poslovanjem Nacionalne organizacije;
•    prati i analizira da li se poštuju zakoni i drugi važeći propisi, kao i opšti i pojedinačni akti Nacionalne organizacije kojima se reguliše ovo poslovanje;
•    prati i analizira da li se finansijska i materijalna sredstva Nacionalne organizacije celishodno koriste i troše;

Član 26.
    
Po odluci Nadzornog odbora posebno određeni njegovi članovi mogu, između sednica, da prate finansijsko-materijalno poslovanje Nacionalne organizacije, o čemu izveštavaju Nadzorni odbor.

         Članovi Nadzornog odbora iz prethodnog stava mogu odgovornim licima ukazivati na nedostatke u finansijsko-materijalnom poslovanju.


Član 27.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini Nacionalne organizacije podnosi izveštaj o svom radu i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Nacionalne organizacije.
            Bez razmatranja izveštaja o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja Nacionalne organizacije, ne može se donositi odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa Nacionalne organizacije za tu godinu.


Član 28.

Nadzorni odbor razmatra predstavke članova i organa Nacionalne organizacije, koje su mu upućene i o njima zauzima stavove, o čemu obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev većine članova Nadzornog odbora, kao i na zahtev Skupštine i Upravnog odbora.

Član 29.

Predsednik Nacionalne organizacije:
•    obavezno je osoba sa invaliditetom ili pravni zastupnik takve osobe,
•    predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora,
•    potpisuje zapisnike, opšte i pojedinačne akte koje usvaja Skupština i Upravni odbor,
•    naredbodavac je za materijalno-finansijsko poslovanje Nacionalne organizacije,
•    stara se da se blagovremeno pripreme neophodni materijali za sednice Skupštine i Upravnog odbora i da se stvore uslovi za njihovo održavanje;
•    stara se da se rad Skupštine i Upravnog odbora sprovodi u skladu sa zakonom,  Statutom, drugim opštim aktima Nacionalne organizacije, programom rada i finansijskim planom;
•    stara se da se opšti akti Nacionalne organizacije i odluke Skupštine i Upravnog odbora poštuju, odnosno da se blagovremeno i dosledno izvršavaju;
•    koordinira rad članova, organa i radnih tela Nacionalne organizacije;
•    obavlja i druge funkcije koje mu poveri Skupština i Upravni odbor Nacionalne organizacije.

Za svoj rad predsednik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Nacionalne orgnizacije.

Član 30.

    Nacionalna organizacija ima dva potpredsednika.

Potpredsednik obavlja funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti.
Potpredsednici mogu obavljati i druge funkcije koje im poveri predsednik Nacionalne organizacije.

Najmanje jedan potpredsednik mora biti osoba sa invaliditetom.

Član 31.

Predsednik i potpredsednici se biraju iz različitih punopravnih članova Nacionalne organizacije.


Član 32.

Izvršni direktor:
•    rukovodi radom stručne službe Nacionalne organizacije i ima prava direktora u smislu Zakona o radu; 
•    zajedno sa predsednikom Nacionalne organizacije zastupa organizaciju u javnosti i pred državnim organima
•    zajedno sa predsednikom Nacionalne organizacije, priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora, a sa predsednikom Nadzornog odbora sednice tog organa;
•    sa stručnom službom i angažovanim saradnicima priprema opšte i pojedinačne akte i druge materijale za sednice organa Nacionalne organizacije i stara se da se stvore neophodni uslovi za rad organa i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora;
•    samostalno ili u saradnji sa stručnom službom i angažovanim saradnicima sprovodi odluke organa Nacionalne organizacije i planirane aktivnosti;
•    stara se o delovanju Nacionalne organizacije u skladu sa zakonom;
•    ima prava i obaveze finansijskog nalogodavca u okviru finansijskog plana i odluka Skupštine i Upravnog odbora;
•    za svoj rad i rad stručne službe odgovara Skupštini i Upravnom odboru Nacionalne organizacije;
•    obavlja i druge zadatke koje mu poveri Skupština i Upravni odbor.

Delokrug rada izvršnog direktora, kao i uslove i postupak za njegovo imenovanje  bliže utvrđuje Upravni odbor.

Član 33.

Ostala radna tela i komisije Nacionalne organizacije

             Za sprovođenje pojedinih aktivnosti, pokretanje i sprovođenje akcija i izvršenje pojedinih poslova Skupština, Upravni odbor, Predsednik i Izvršni direktor mogu obrazovati radna tela, odbore i komisije, koji po svom trajanju mogu biti stalna ili povremena.
              Povremena radna tela obrazuju svojim odlukama: Upravni odbor, Predsednik i Izvršni direktor.
              Odlukom o obrazovanju povremenih radnih tela utvrđuje se njihov sastav, predmet rada, mandat i rok izvršenja.
               Za svoj rad radna tela odgovaraju organu, odnosno pojedincu koji ih je obrazovao.


V– IZBORI I ODLUČIVANJE

Član 34.

        Mandat članova organa i radnih tela Nacionalne organizacije i izabranih i imenovanih lica traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

         Mandat izabranim i imenovanim licima može prestati i pre isteka predviđenog roka u slučaju podnošenja ostavke, opozivom i u slučaju organizovanja vanrednih izbora.
     

Član 35.

           Redovni izbori u Nacionalnoj orgnizaciji se obavljaju svake četvrte godine.
            Redovne izbore za izbor organa Nacionalne organizacije raspisuje Skupština najkasnije tri meseca pre isteka mandata koji je u toku.
          Vanredni izbori se mogu organizovati po posebnim odlukama Skupštine Nacionalne organizacije.

Član 36.

           Članovi biraju svoje predstavnike u Skupštinu Nacionalne organizacije u skladu sa svojim opštim aktima.

            Članovi predlažu kandidate za funkcije u Nacionalnoj organizaciji, takođe u skladu sa svojim opštim aktima.


Član 37.

             Mandat članova organa Nacionalne organizacije, izabranim i imenovanim licima može prestati i pre isteka vremena na koje su izabrani ili imenovani u slučaju:
-    podnošenja ostavke,
-    opoziva, smrti, istupanja, odnosno isključenja Člana Nacionalne organizacije, čiji je predstavnik član organa Nacionalne organizacije, odnosno izabrano ili imenovano lice,
-    prestanka Nacionalne organizacije.
Opoziv predstavnika Člana Nacionalne organizacije može se zahtevati u slučaju:
-    ako neopravdano odsustvuju i ne učestvuju u radu sednica organa Nacionalne organizacije čiji su članovi,
-    ako se utvrdi da su svojim odlukama i ponašanjem povredili Statut Nacionalne organizacije,
-    ako se utvrdi njihova lična odgovornost pri postupanju sa imovinom Nacionalne organizacije i nezakonitim radnjama,
-    ako su naneli štetu Nacionalnoj organizaciji.
U slučajevima prestanka mandata članovima organa Nacionalne organizacije iz alineja 1, 2. i 3. stava 2. ovog člana, član Nacionalne organizacije ima pravo da izabere novog predstavnika.
U slučaju prestanka mandata izabranim i imenovanim licima, organi Nacionalne organizacije izabraće ili imenovati nova lica na funkcije koje su na ovaj način upražnjene.

    
Član 38.
      
           Organi Nacionalne oprganizacije punovažno odlučuju kada je sednicama prisutno više od polovine članova organa, s tim da dve trećine punopravnih članova budu zastupljene bar sa jednim predstavnikom.

           Statut i druga opšta akta, kao i godišnji program rada i finansijski plan Skupština usvaja konsenzusom.

          Ostale odluke donose se većinom glasova članova Skupštine.


Član 39.

          Upravni odbor usvaja opšte akte konsenzusom, a pojedinačne akte većinom glasova članova Upravnog odbora.

Član 40.
     
            Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Član 41.

          Organi Nacionalne organizacije odluke donose javnim glasanjem, a ako to zatraži dve trećina članova organa, odluke se donose tajnim glasanjem.VI - FINANSIRANJE RADA I IMOVINA NACIONALNE ORGANIZACIJE

Član 42.

        Za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom i programom rada, Nacionalna organizacija obezbeđuje sredstva iz sledećih izvora:
•    članarina organizacija-članica;
•    posebnih subvencija ostvarenih od Republike Srbije;
•    od donacija, legata i poklona;
•    konkurisanjem projektima kod nadležnih organa;
•    i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 43.

         Sredstva Nacionalne organizacije utvrđuju se i raspoređuju godišnjim finansijskim planom.

          Sredstva u finansijskom planu utvrđuju se po vrstama prihoda, a raspoređuju po namenama, u skladu sa ciljevima, zadacima i programima rada Nacionalne organizacije

Član 44.

         Finansijsko-materijalno poslovanje Nacionalne organizacije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, opštim aktima i konkretnim odlukama organa Nacionalne organizacije i ovlašćenih lica.

Član 45.

         Skupština odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretnih stvari, a Upravni odbor odlučuje o sticanju i otuđivanju pokretnih stvari.
    
Član 46.

Finansijsko-materijalno poslovanje Nacionalne organizacije reguliše se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor


VII – STRUČNA SLUŽBA

Član 47.

         Stručne,  materijalno-finansijske, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za organe i radna tela Nacionalne organizacije obavlja  stručna služba.
             Odluku o obrazovanju, organizovanju, načinu rada i finansiranju stručne službe donosi Upravni odbor a potvrđuje Skupština na sledećoj redovnoj sednici u skladu sa potrebama, raspoloživim finansijskim sredstvima, propisima i idredbama Statuta.
               Nadzor nad radom Stručne službe vodi Upravni odbor.
               Izvršni direktor je neposredni rukovodilac Stručne službe.
               Pojedini stručni, finansijski i drugi poslovi, nužni za funkcionisanje Nacionalne organizacije i njenih organa, mogu se prema potrebi, na osnovu odluke Upravnog odbora, u skladu sa zakonom, poveravati pojedincima i organizacijama koje se profesionalno bave ovim poslovima.


Član 48.

        Prava i obaveze zaposlenih u stručnoj službi regulišu se posebnim opštim aktom u skladu sa zakonom.VIII - POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA I NJEGOVIH IZMENA I DOPUNA

Član 49.

         Inicijativu za donošenje Statuta  mogu dati članovi i organi Nacionalne organizacije.
        
Odluku o pokretanju postupka za donošenje Statuta mogu doneti Skupština  i Upravni odbor Nacionalne organizacije.

Član 50.
 
         Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor Nacionalne organizacije.
   
Utvrđeni nacrt Statuta se obavezno upućuje članovima Nacionalne organizacije na javnu raspravu.     
        
Vreme za javnu raspravu ne može biti kraće od 30 dana.
        
Predlog Statuta utvrđuje Upravni odbor nakon obavljene javne rasprave.

        Predlog Statuta Upravni odbor upućuje Skupštini na izjašnjavanje u roku koji ne može biti duži od 30 dana od okončanja javne rasprave.
Uz predlog Statuta Upravni odbor Skupštini podnosi izveštaj o raspravi o nacrtu Statuta.
    
Član 51.

         Upravni odbor je dužan da predlog Statuta dostavi članovima Nacionalne organizacije i članovima Skupštine najkasnije 15 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Član 52.

         Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.


IX -  PRESTANAK RADA NACIONALNE ORGANIZACIJE

Član 53.

Nacionalna organizacija prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom.
       
U slučaju prestanka rada Nacionalne organizacije njena  imovina  pripada  organizaciji koja preuzme ostvarivanje ciljeva i zadataka koji su utvrđeni ovim Statutom.

Skupština Nacionalne organizacije određuje organizaciju iz prethodnog stava.    
         
U slučaju da Skupština ne odredi organizaciju  koja će preuzeti imovinu Nacionalne organizacije, imovina će se predati Crvenom krstu Srbije.


X - JAVNOST RADA

Član 54.

Rad Nacionalne organizacije je javan.
   
Javnost rada se obezbeđuje objavljivanjem opštih akata, programa rada, izveštaja o radu i finansijskomaterijalnom poslovanju i drugih relevantnih informacija na oglasnoj tabli, posebnim publikacijama, na internetu i u sredstvima javnog informisanja, kao i neposrednim dostavljanjem članovima Nacionalne organizacije.


XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 55.
   
        Organi Nacionalne organizacije su dužni da u roku od šest meseci od donošenja ovog Statuta donesu opšta akta predviđena ovim Statutom.

Član 56.

    Na pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima.

    Ovlašćuje se Upravni odbor Nacionalne organizacije da otkloni eventualne nedostatke na koje ukaže Agencija za privredne registre.


Član 57.

              Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na posebnoj oglasnoj tabli u sedištu Nacionalne organizacije, a primenjivaće se danom upisa u registar kod nadležnog državnog organa.                                                                                                      PREDSEDNIK                                                                             

Baza korisnika