Cilj projekta je bio izrada izveštaja sa sesije konferencije Saveta Evrope u Istanbulu 9-10 decembra o servisima za podršku samostalnom životu i uključenosti OSI u lokalnu zajednicu (kojoj je prisustvovao dr Damjan Tatić) i dostavljanje tog izveštaja članicama NOOIS i drugim partnerskim organizacijama osoba sa invaliditetom, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom i Sektoru za socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Zavodu sa socijalnu zaštitu, radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti i Fondu za socijalne inovacije kako bi se iskustva iz drugih zemalja Saveta Evrope u ovoj oblasti primenili u Srbiji.

Najznačajniji rezultati su:

1. Izrada izveštaja sa konferencije

3. Distribucija izveštaja Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Sektoru za socijalnu zaštitu, Zavodu za socijalnu zaštitu, radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti i OOSI

Baza korisnika