Šesti deo

KAZNENE ODREDBE

Član 46.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje ako:
1. odbije osobi sa invaliditetom zahtev za učlanjenje u udruženje zbog njene invalidnosti ( član 12. stav 2. tačka 1);
2. postavi posebne uslove za učlanjenje osobi sa invaliditetom u udruženje ( član 12. stav 2. tačka 2);
3. uskrati prava učlanjenoj osobi sa invaliditetom da bira i bude birana u organe upravljanja udruženja, odnosno postavi posebne uslove za izbor osobe sa invaliditetom u organe upravljanja udruženja ( član 12. stav 2. tač. 3. i 4).
(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u udruženju.

Član 47.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1. odbije da pruži uslugu osobi sa invaliditetom, osim ako bi pružanje usluge ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica ( član 13. stav 5. tačka 1);
2. pruži uslugu osobi sa invaliditetom pod nepovoljnijim uslovima od onih pod kojima se usluga pruža drugim korisnicima, osim ako bi pružanje usluge pod redovnim uslovima ugrozilo život ili zdravlje osobe sa invaliditetom ili drugog lica ( član 13. stav 5. tačka 2).
(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice.

Član 48.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postavlja posebne uslove za pružanje zdravstvenih usluga osobama sa invaliditetom u slučajevima kada ti uslovi nisu opravdani medicinskim razlozima ( član 17. stav 2. tačka 2).
(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 49.
(1) Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
1. uskrati prijem detetu predškolskog uzrasta, učeniku odnosno studentu sa invaliditetom u vaspitnu, odnosno obrazovnu ustanovu koja odgovara njegovom prethodno stečenom znanju, odnosno obrazovnim mogućnostima ( član 18. stav 2. tačka 1);
2. isključi iz vaspitne, odnosno obrazovne ustanove koju pohađa dete predškolskog uzrasta, učenika odnosno studenta sa invaliditetom iz razloga vezanih za njegovu invalidnost ( član 18. stav 2. tačka 2).
(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 50.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj nastavnik, vaspitač ili drugo lice zaposleno u obrazovnoj, odnosno vaspitnoj ustanovi koje stalno ili učestano uznemirava, vređa i omalovažava učenika, studenta odnosno dete predškolskog uzrasta zbog njegove invalidnosti ( član 20 ).

Član 51.
(1) Novčanom kaznom od 25.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - prevoznik ako odbije da preveze osobu sa invaliditetom ( član 27. stav 2. tačka 1).
(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
(3) Novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.
(4) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana vozno osoblje.

Član 52.
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj vozno osoblje koje stalno ili učestano uznemirava, vređa i omalovažava putnika sa invaliditetom u toku putovanja zbog njegove invalidnosti ( član 29 ).

Baza korisnika