VI. STATUSNE PROMENE

Pojam i vrste statusnih promena

Član 45.
Statusna promena je promena pravnog položaja udruženja izvršena na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa statutom i ovim zakonom.
Statusne promene su pripajanje, spajanje i podela udruženja.

Pripajanje udruženja

Član 46.
Pripajanje je prenos cele imovine jednog udruženja (pripojenik) na drugo udruženje (pripojilac), na osnovu ugovora o pripajanju.
Ugovor o pripajanju sadrži nazive i sedišta udruženja, odredbe o prenosu imovine udruženja koje se pripaja (tačan opis prava i obaveza koja se prenose, pri čemu je dozvoljeno upućivanje na posebne isprave) i prava članova pripojenog udruženja.
Pripajanje jednog ili više udruženja drugom upisuje se u Registar udruženja.
Na upis pripajanja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu osnivanja udruženja.
Uz prijavu za upis podnose se i odluke skupština udruženja koja učestvuju u pripajanju o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju (u istovetnom tekstu), ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u Registar udruženja koja se pripajaju.
Upisom pripajanja u Registar prestaje da postoji pripojeno udruženje, a udruženje pripojilac nastavlja sa radom pod nazivom pod kojim je upisano u Registar.

Spajanje udruženja

Član 47.
Spajanje je osnivanje novog udruženja na koje prelazi celokupna imovina dva ili više udruženja koja se spajaju.
Na postupak spajanja udruženja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju.
Spajanjem prestaju da postoje udruženja koja su se spojila, a novonastalo udruženje smatra se novim udruženjem na koje se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju udruženja.

Podela udruženja

Član 48.
Udruženje se može podeliti na dva ili više udruženja.
Odluka o podeli udruženja ima pravno dejstvo osnivačkog akta.
Na postupak podele shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju udruženja.
Podeljeno udruženje prestaje da postoji, a na postupak upisa novonastalih udruženja primenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju udruženja.
Udruženja nastala podelom odgovaraju solidarno za obaveze podeljenog udruženja.
Udruženja nastala podelom upisuju se u Registar posle razgraničenja sredstava, prava i obaveza (deobni bilans).

Baza korisnika