VII. PRESTANAK

Uslovi i način brisanja udruženja iz Registra

Član 49.
Brisanjem iz Registra udruženje gubi status pravnog lica.
Brisanje iz Registra vrši se samo ako:
1)    se broj članova smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana;
2)    istekne vreme na koje je udruženje osnovano, kada je udruženje osnovano na određeno vreme;
3)    nadležni organ udruženja donese odluku o prestanku rada;
4)    je izvršena statusna promena koja, u skladu sa ovim zakonom, ima za posledicu prestanak udruženja;
5)    se utvrdi da udruženje ne obavlja aktivnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva, odnosno da nije organizovano u skladu sa statutom duže od dve godine neprekidno ili ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje sednice skupštine, a ona nije održana;
6)    je udruženju zabranjen rad;
7)    stečajem.
Svako može obavestiti Registratora o postojanju razloga za brisanje udruženja iz Registra utvrđenih stavom 2. tačka 5) ovog člana.
Registrator rešenjem utvrđuje činjenice iz stava 2. tačka 5) ovog člana.
U slučajevima iz stava 2. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog člana brisanje iz Registra vrši se nakon sprovedenog postupka likvidacije udruženja, ako zakonom nije drugačije određeno. O sprovođenju postupka likvidacije u Registar se upisuje zabeleška.

Zabrana rada udruženja

Član 50.
O zabrani rada udruženja iz člana 2. stav 4. ovog zakona, kao i udruženja čiji su ciljevi ili delovanje suprotni odredbi člana 3. stav 2. ovog zakona odlučuje Ustavni sud.
Odluka o zabrani rada udruženja može se zasnivati na radnjama članova udruženja ako postoji veza između tih radnji i delovanja udruženja ili njegovih ciljeva, ako se radnje zasnivaju na organizovanoj volji članova i ako se prema okolnostima slučaja može smatrati da je udruženje tolerisalo radnje svojih članova.
Udruženju će se zabraniti rad ako se učlani u međunarodnu organizaciju ili udruženje iz člana 2. stav 4. ovog zakona, odnosno koje deluje radi ostvarivanja ciljeva iz člana 3. stav 2. ovog zakona.
Zabrana rada saveza odnosi se i na ona udruženja u njegovom članstvu koja su izričito bila obuhvaćena postupkom zabrane.
Simboli vizuelnog identiteta i druge oznake udruženja kome je zabranjen rad (zastave, parole, uniforme, grbovi, značke i dr) ne smeju se javno upotrebljavati.

Pokretanje postupka za zabranu rada udruženja

Član 51.
Postupak za zabranu rada udruženja pokreće se na predlog Vlade, Republičkog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora.
Postupak za zabranu rada udruženja može se pokrenuti i voditi i u odnosu na udruženja koja nemaju status pravnog lica.
O pokretanju postupka za zabranu rada udruženja u Registar se upisuje zabeleška.

Likvidacija udruženja

Član 52.
Likvidacija udruženja se sprovodi kada udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.
Na pitanja koja se tiču postupka likvidacije udruženja koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se reguliše likvidacija privrednog društva.
Predlog za pokretanje postupka likvidacije u slučajevima iz člana 49. stav 2. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) i člana 54. stav 2. ovog zakona podnosi Registrator.
Od trenutka kada su se stekli uslovi za pokretanje postupka likvidacije, udruženje može preduzimati samo aktivnosti potrebne za sprovođenje likvidacionog postupka.
Donošenjem odluke o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanjem likvidacionog upravnika prestaju ovlašćenja organa udruženja i zastupnika i punomoćnika udruženja, osim ovlašćenja nadzornog odbora, ako ga udruženje ima.

Odluka o prestanku udruženja likvidacijom

Član 53.
U slučajevima iz člana 49. stav 2. tač. 1), 2) i 3) ovog zakona, skupština udruženja dužna je da u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak udruženja donese odluku o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnika i da ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostavi Registratoru.
Udruženje je dužno da odluku iz stava 1. ovog člana objavi u „Službenom glasniku Republike Srbije” u roku od tri dana od dana donošenja, s pozivom poveriocima da u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke prijave svoja potraživanja.
Dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa objavom iz stava 2. ovog člana.

Postupak likvidacije u slučaju da nije doneta odluka

Član 54.
Ako odluka o otvaranju postupka likvidacije i imenovanju likvidacionog upravnika ne bude doneta ili ne bude objavljena, zastupnik udruženja dužan je da o tome obavesti Registratora u roku od tri dana od isteka roka za njeno donošenje, odnosno objavljivanje.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju kada zastupnik udruženja ne obavesti Registratora o tome da su se stekli uslovi za sprovođenje postupka likvidacije, Registrator u roku od tri dana od dana prijema obaveštenja, odnosno od saznanja i utvrđivanja da su ispunjeni uslovi za sprovođenje likvidacije, podnosi predlog za pokretanje postupka likvidacije, o trošku udruženja i za imenovanje likvidacionog upravnika.
Na način iz stava 2. ovog člana Registrator postupa i u slučajevima prestanka udruženja iz razloga utvrđenih u članu 49. stav 2. tač. 5) i 6).

Upis likvidacije u Registar

Član 55.
Ovlašćenje za zastupanje udruženja prelazi na likvidacionog upravnika danom otvaranja postupka likvidacije.
Odluka skupštine udruženja o prestanku udruženja i podaci o likvidacionom upravniku upisuju se u Registar.
U nazivu udruženja upisuje se oznaka „u likvidaciji”.

Postupak posle sprovedene likvidacije

Član 56.
Sa imovinom udruženja koja preostane posle namirenja poverilaca i izmirenja poreskih obaveza, likvidacioni upravnik postupa na način predviđen ovim zakonom i statutom udruženja.
Posle predaje imovine primaocima, likvidacioni upravnik podnosi prijavu za brisanje udruženja iz Registra, uz koju prilaže izveštaj o toku likvidacije i izjavu da je sva imovina podeljena u skladu sa zakonom i statutom.

Skraćeni postupak likvidacije

Član 57.
Udruženje može prestati po skraćenom postupku likvidacije ako posle donošenja odluke o prestanku rada udruženja većina članova skupštine dâ Registratoru izjavu da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima.
Izjava iz stava 1. ovog člana mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.
Članovi skupštine udruženja iz stava 1. ovog člana odgovaraju solidarno za obaveze udruženja tri godine od dana brisanja udruženja iz Registra.
Udruženje koje prestaje po skraćenom postupku briše se iz Registra, uz upisivanje u Registar ličnih imena i prebivališta, odnosno naziva i sedišta članova skupštine iz stava 1. ovog člana, sa naznačenjem njihove solidarne odgovornosti za obaveze udruženja.

Stečaj udruženja

Član 58.
Nad udruženjem koje je trajnije nesposobno za plaćanje sprovodi se postupak stečaja shodnom primenom odredaba zakona kojim se reguliše stečaj i poreskih zakona kojima se uređuje tretman obveznika u stečaju.
Registrator briše udruženje iz Registra na osnovu pravosnažne odluke o zaključenju stečajnog postupka.
Na upis u Registar podataka koji se odnose na stečaj udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se reguliše stečaj o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.
Prijavu za upis podataka iz stava 3. ovog člana Registratoru dostavlja stečajni upravnik.

Baza korisnika