IX. PRAVNA SREDSTVA

Pravo na žalbu

Član 69.
Protiv rešenja Registratora udruženja i Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti žalba Ministru.

Pravo na upravni spor

Član 70.
Rešenje Ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

X. NADZOR

Nadležnost za vršenje nadzora

Član 71.
Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove uprave.
Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko upravnih inspektora.

XI. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 72.
Novčanom kaznom od 300.000 do 900.000 dinara kazniće se za privredni prestup udruženje ako neposredno obavlja privrednu ili drugu delatnost u cilju sticanja dobiti koja nije u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima ili nije predviđena statutom ili je obavlja iako je nadležni organ utvrdio da ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti (član 37. stav 2).
Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 30.000 do 90.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju.

Prekršaji

Član 73.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje ako:
1)    ostvaruje aktivnosti suprotno zakonu, statutu i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član (član 9);
2)    obavlja privrednu ili drugu delatnost u većem obimu, odnosno u obimu koji nije potreban za ostvarivanje ciljeva udruženja (član 37. stav 2. tačka 3);
3)    imovinu ne koristi jedino za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva (član 41);
4)    predstavništvo stranog udruženja otpočne da deluje pre upisa u Registar (član 60. stav 1).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju.

Član 74.
Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj udruženje:
1)    ako ne omogući javnost rada na način utvrđen statutom (član 5);
2)    ako naziv ili skraćeni naziv ne upotrebljava u pravnom saobraćaju u obliku u kome je upisan u Registar (član 15);
3)    ako u roku od 15 dana ne prijavi Registratoru promenu podataka koji se upisuju u Registar (član 33. stav 1);
4)    ako izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava ne učini dostupnim javnosti i taj izveštaj ne dostavi davaocu sredstava (član 38. stav 6).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u udruženju.

Član 75.
Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj zastupnik udruženja ako u propisanom roku ne obavesti Registratora da nije doneta odluka o pokretanju postupka likvidacije ili da ona nije objavljena (član 54. stav 1).

Baza korisnika