Pregled / preuzimanje Pravilnik o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju u formatu: .pdf ćirilica, .pdf latinica, .doc ćirilica, .doc latinica

 

Na osnovu člana 6. stav 4. i člana 11. Zakona o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidinih lica ("Službeni glasnik RS", broj 22/93),
ministar za rad, boračka i socijalna pitanja donosi

PRAVILNIK
O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA INVALIDNIH LICA NA POVLASTICE U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU

(Sl. glasnik RS br. 31/93 , 5/94 , 38/94 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 38/94 koje su u primeni od 18/06/1994.
(izmene u čl.: 5 .)

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ostvarivanja prava invalidnih lica i njihovih pratilaca na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju, utvrđenih Zakonom o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica (u daljem tekstu: Zakon), sadržina i obrazac knjižice, odnosno objave za povlašćenu vožnju, kao i sadržina zahteva i dokumentacije koja se podnosi za ostvarivanje naknade za korišćenje povlastica.

Član 2.
(1) Zahtev za izdavanje knjižice za povlašćenu vožnju (u daljem tekstu: knjižica) invalidno lice podnosi nadležnoj organizaciji iz člana 6. Zakona preko njene opštinske, regionalne, odnosno gradske organizacije.
(2) Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, pored dokaza o prebivalištu, i dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm, invalidno lice podnosi i to:
1) slepo lice – nalaz odgovarajuće specijalističke zdravstvene ustanove, odnosno nalaz nadležne lekarske komisije, po propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite i socijalne zaštite, o postojanju slepoće u smislu člana 2. stav 1. Zakona;
2) lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multiple skleroze – nalaz odgovarajuće specijalističke zdravstvene ustanove, odnosno nalaz nadležne lekarske komisije po propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, boračke i invalidske zaštite ili socijalne zaštite o postojanju odgovarajuće bolesti, kao i o utvrđivanju I kategorije invalidnosti ili potrebe za pomoć i negu drugog lica po osnovu tih bolesti.

Član 3.
(1) Zahtev za izdavanje objave za besplatnu vožnju, odnosno objave za povlašćenu vožnju (u daljem tekstu: objava), za svog pratioca, invalidno lice podnosi nadležnoj organizaciji iz člana 6. Zakona preko njene opštinske, regionalne, odnosno gradske organizacije.
(2) Prilikom podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, invalidno lice podnosi na uvid knjižicu.

Član 4.
(1) Knjižica sadrži:
1) ime i prezime i adresu invalidnog lica,
2) broj lične karte invalidnog lica i naziv organa od koga je izdata,
3) lični broj invalidnog lica,
4) evidencioni broj knjižice,
5) datum i mesto izdavanja,
6) naziv organizacije koja izdaje knjižicu,
7) overu knjižice prilikom izdavanja,
8) izvod iz Zakona – o obimu prava invalidnog lica na povlastice,
9) rubrike za godišnju overu knjižice,
10) kupone za overu svakog pojedinačnog putovanja.
(2) Knjižica se štampa u obliku knjige u broširanom povezu, veličine 10 x 7 cm, a kada se štampa dvojezično, veličine 11 x 8 cm na obrascu broj 1 , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.
(1) Objava koju koristi pratilac kada putuje sa invalidnim licem sadrži:
1) ime i prezime pratioca invalidnog lica,
2) broj lične karte pratioca invalidnog lica i naziv organa od koga je izdata,
3) kupone za overu svakog pojedinačnog putovanja.
(2) Objava iz stava 1. ovog člana čini sastavni deo knjižice i štampa se na obrascu broj 1 iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.
(3) Objava koju koristi pratilac kada putuje po invalidno lice ili se vraća posle praćenja invalidnog lica sadrži:
1) ime i prezime pratioca invalidnog lica,
2) broj lične karte pratioca invalidnog lica i naziv organa kod koga je izdata,
3) evidencioni broj objave,
4) datum i mesto izdavanja,
5) naziv organizacije koja izdaje objavu,
6) ime i prezime invalidnog lica,
7) naznaku vrste povlastice,
8) polazno i odredišno mesto putovanja,
9) izvod iz Zakona – o obimu prava pratioca invalidnog lica na povlastice,
10) rubriku za overu svakog pojedinačnog putovanja.
(4) Objava iz stava 3. ovog člana se štampa na listu formata A-5 na jednoj strani, na obrascu broj 2 , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.
(1) Na osnovu knjižice, ovlašćeno lice prevoznika izdaje invalidnom licu kartu za prevoz i pri tom overava odgovarajući kupon za putovanje u knjižici.
(2) Na osnovu objave, ovlašćeno lice prevoznika izdaje pratiocu invalidnog lica kartu za prevoz, overava putovanje odobreno u objavi, a objava ostaje kod pratioca invalidnog lica za dalju upotrebu.

Član 7.
(1) Izdata knjižica može se koristiti samo u kalendarskoj godini za koju je overena.
(2) Nadležna organizacija iz člana 6. Zakona vrši overu knjižice za godinu u kojoj se knjižica izdaje.
(3) Overu knjižice za svaku narednu godinu vrši nadležna organizacija iz člana 6. Zakona preko svoje opštinske, regionalne, odnosno gradske organizacije.

Član 8.
(1) Ako invalidno lice izgubi knjižicu, organizacija koja je izdala knjižicu, izdaće mu novu knjižicu na osnovu dokaza da je izgubljena knjižica oglašena nevažećom.
(2) Nova knjižica izdaje se i ako je ranije izdata knjižica dotrajala ili je postala neupotrebljiva. Prilikom izdavanja nove knjižice, poništava se onoliko kupona koliko je iskorišćeno putovanja sa povlasticom.

Član 9.
Organizacija koja je izdala knjižicu oglasiće knjižicu nevažećom, ukoliko lice kome je izdata knjižica prestana da ispunjava uslove iz člana 2. Zakona, ako to lice u roku od 30 dana od dana prestanka ispunjavanja uslova ne vrati knjižicu.

Član 10.
(1) Naknadu za iskorišćene povlastice prevoznik ostvaruje podnošenjem zahteva za naknadu Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja preko organizacione jedinice službe nadležne za platni promet kod koje ima žiro račun.
(2) Uz zahtev prevoznik podnosi popunjen opšti nalog za prenos – obrazac broj 40-SDK JU, sa pozivom na račun Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja br. 60802-637-5299, bez upisivanja datuma, potpisa i pečata.
(3) Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu broj 3 , koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.
Kada utvrdi da su podneti zahtevi u skladu sa Zakonom i odredbama ovog pravilnika, organizaciona jedinica službe nadležne za platni promet iz člana 10. stav 1. ovog pravilnika dostavlja nalog za isplatu Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja.

Član 12.
(1) Kada prevoz obavlja prevoznik čije je sedište van teritorije Republike Srbije, naknadu za iskorišćenu povlasticu invalidno lice, odnosno njegov pratilac, ostvaruje podnošenjem zahteva za naknadu Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja.
(2) Uz zahtev, invalidno lice, odnosno njegov pratilac, podnosi fotokopiju knjižice, odnosno objave i kartu za izvršeni prevoz.

Član 13.
Lica kojima su izdate knjižice i objave u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Zakona mogu, za ostvarivanje Zakonom utvrđenih prava, te isprave koristiti najkasnije do kraja 1994. godine.

Član 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
________________________________________
ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava invalidnih lica na povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
("Sl. glasnik RS", br. 5/94)

Član 6.
U knjižici za povlašćenu vožnju invalidnog lica prilikom izdavanja, odnosno overe, knjižice na prvoj unutrašnjoj strani u rubrici u kojoj se upisuje ime i prezime korisnika upisuje se i lični broj korisnika.

Baza korisnika