Bodovna lista uslova za sticanje bodova za obnavljanje licence

Oblici kontinuirane edukacije

Broj bodova

Naučna, specijalistička i stručna zvanja, koja su relevantna za socijalnu zaštitu

Doktor nauka

60

Magistar/master nauka

40

Specijalista akademskih studija

30

Specijalista strukovnih studija

15

Mentor

3 boda po novozaposlenom, odnosno volonteru

Učešće na konferencijama, kongresima, naučnim i stručnim skupovima relevantnim za socijalnu zaštitu

Međunarodni

Aktivno učestvovanje

20

Pasivno učestvovanje

10

Nacionalni

Aktivno učestvovanje

15

Pasivno učestvovanje

5

Edukacije sa proverom znanja (Edukacije prvog stepena)

Autor

30

Sertifikovani trener

20

Učesnik

15

 

 

Edukacije, bez provere znanja

(Edukacije drugog stepena)

Predavač

10

Učesnik

5

Učešće na tribinama i okruglim stolovima relevantnim za socijalnu zaštitu

Organizator

Voditelj

8

6

Aktivni učesnik

5

Slušalac

3

 

 

Naučni i stručni projekti relevantni za socijalnu zaštitu

Međunarodni

Rukovodilac

20

Učesnik

10

Nacionalni

Rukovodilac

15

Učesnik

5

Objavljivanje radova relevantnih za socijalnu zaštitu, u časopisima i monografijama

Rad u časopisu sa impakt faktorom/SCI lista (Science Citation Index)

25

Rad štampan u indeksiranom časopisu

10

Rad štampan u neindeksiranom časopisu

3

Poglavlje u monografiji međunarodnog značaja

25

Poglavlje u monografiji nacionalnog značaja

15

Autor recenzirane knjige izdate od relevantne naučne ili stručne institucije

20

Uredništvo

Urednik indeksiranog časopisa

15 (godišnje)

Urednik tematskog broja u indeksiranom časopisu

10

Urednik monografije/tematskog zbornika sa učešćem većeg broja autora

8

Član uredništva u indeksiranom časopisu

8 (godišnje)

Urednik neindeksiranog časopisa

5 (godišnje)

Član uredništva neindeksiranog časopisa

2 (godišnje)

 

 

Baza korisnika