OSNOVNI TEKST

Na osnovu člana 137. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11),

Ministar rada i socijalne politike donosi

Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 1/2012 od 11.1.2012. godine.

Predmet Pravilnika

Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se stručni poslovi u socijalnoj zaštiti, kao i bliži uslovi i standardi za njihovo obavljanje.

Korišćenje pojmova

Član 2.
Svi pojmovi u ovom pravilniku upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju muški i ženski prirodni rod lica na koja se odnose.

Grupisanje stručnih poslova

Član 3.
Stručni poslovi u socijalnoj zaštiti grupišu se prema funkcijama, prirodi radnih procesa i ishodima koji nastaju u pružanju usluga socijalne zaštite.
Stručni poslovi socijalne zaštite su:
1) osnovni stručni poslovi;
2) specijalizovani stručni poslovi;
3) supervizijski poslovi;
4) pravni poslovi;
5) poslovi planiranja i razvoja.
Drugi stručni poslovi u socijalnoj zaštiti su:
1) poslovi vaspitača;
2) poslovi radno-okupacionog terapeuta;
3) poslovi lekara;
4) drugi stručni poslovi koji podrazumevaju neposredni rad sa korisnikom.

Osnovni stručni poslovi

Član 4.
Osnovni stručni poslovi socijalne zaštite, u zavisnosti od delatnosti pružaoca usluge, obuhvataju informisanje, procenu, planiranje, posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava i korišćenju usluga, savetodavno usmeravanje, aktivaciju, socio-edukativne aktivnosti, sprovođenje mera zaštite korisnika i praćenje efekata preduzetih usluga i mera u neposrednom radu sa korisnikom.

Uslovi za obavljanje osnovnih stručnih poslova

Član 5.
Osnovne stručne poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe, obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Specijalizovani poslovi

Član 6.
Specijalizovani poslovi socijalne zaštite obuhvataju individualno i grupno savetovanje i porodičnu terapiju, medijaciju, sprovođenje akreditovanih programa intenzivnih usluga podrške porodici, akreditovanih socio-edukativnih programa i akreditovanih programa tretmana.

Uslovi za obavljanje specijalizovanih poslova

Član 7.
Specijalizovane poslove socijalne zaštite, u zavisnosti od karakteristika i potreba korisničke grupe, obavljaju stručni radnici: socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uslugu medijacije pružaju i drugi stručni radnici koji su stekli posebna znanja i veštine i licencu za medijaciju, u skladu sa zakonom.

Supervizijski poslovi

Član 8.
Suprevizijom se obezbeđuje profesionalna podrška i učenje stručnim radnicima na osnovnim i specijalizovanim poslovima u socijalnoj zaštiti, kako bi realizovali stručne zadatke, unapredili kvalitet usluga za korisnike i razvili znanja, kompetencije i mogućnosti da preuzmu odgovornost za sopstvenu praksu.

Uslovi za obavljanje supervizijskih poslova

Član 9.
Poslove supervizije obavljaju stručni radnici iz člana 5. ovog pravilnika, koji su stekli posebna znanja i veštine za obavljanje poslova supervizije i imaju licencu za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.

Praćenje, usmeravanje i podrška u funkciji razvoja socijalne zaštite

Član 10.
U okviru osnovnih, specijalizovanih i supervizijskih poslova, stručni radnici se angažuju i na praćenju, usmeravanju i podršci stručnim saradnicima, saradnicima i volonterima koji se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima, kao i studentima na profesionalnoj praksi, kako bi se obezbedio razvoj, dostupnost i odgovarajući kvalitet usluga.

Pravni poslovi

Član 11.
Pravni poslovi u socijalnoj zaštiti obuhvataju primenu upravno-procesnih pravila u vođenju postupka, kao i pripremu pojedinačnih upravnih akata u stvarima čije je rešavanje zakonom povereno ustanovama socijalne zaštite, kao i poslove vođenja evidencije i izdavanja uverenja o štićenicima, izdržavanim licima, licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici, te drugim činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i druge poslove u skladu sa zakonom.
Pravni poslovi u centru za socijalni rad, obuhvataju i poslove pripreme akata za pokretanje sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom.
Pravni poslovi u centru za socijalni rad, obuhvataju i pravnu podršku i usmeravanje u vezi sa realizacijom mera starateljske zaštite, zaštite od nasilja u porodici, pravima deteta i vršenjem roditeljskog prava, pravima osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih osetljivih grupa - sve u neposrednom radu sa korisnicima, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, te učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne i starateljske zaštite, u saradnji sa zaposlenima na stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti.

Uslovi za obavljanje upravno-pravnih poslova

Član 12.
Pravne poslove obavljaju zaposleni sa završenim osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju u oblasti pravnih nauka, a u centru za socijalni rad, za poslove iz člana 11. stav 3. ovog pravilnika, zaposleni, pored ovog uslova, moraju imati i licencu, u skladu sa zakonom kojim je uređena socijalna zaštita.

Poslovi planiranja i razvoja

Član 13.
Poslovi planiranja i razvoja obuhvataju pripremu godišnjih i drugih operativnih planova rada ustanova i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, procenu socijalnih potreba građana koji žive na teritoriji jedinice lokalne samouprave, informisanje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima ustanove i pružaoca usluga da odgovori na potrebe, praćenje kvaliteta pruženih usluga, izveštavanje o kvalitetu pruženih usluga, iniciranje, razvoj i unapređenje usluga, uspostavljanje međusistemske koordinacije i saradnje kao i druge aktivnosti vezane za unapređenje rada ustanove i pružaoca usluga.

Uslovi za obavljanje poslova planiranja i razvoja

Član 14.
Poslove planiranja i razvoja osim stručnih radnika iz člana 5. ovog pravilnika, obavljaju i sociolozi i drugi stručnjaci koji su završili najmanje odgovarajuće osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka i poseduju istraživačka znanja i veštine, u skladu sa opštim aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.
U poslovima planiranja i razvoja učestvuju i stručni radnici koji rade na osnovnim i specijalizovanim stručnim poslovima i poslovima supervizije u socijalnoj zaštiti.

Poslovi vaspitača u socijalnoj zaštiti

Član 15.
Poslovi vaspitača u socijalnoj zaštiti obuhvataju brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno-emocionalnom, kognitivnom i razvoju komunikacije i stvaralaštva kod dece koja koriste uslugu domskog smeštaja, kako bi razvila svoje potencijale i uspostavila što veći nivo samostalnog funkcionisanja.

Uslovi za obavljanje poslova vaspitača

Član 16.
Poslove vaspitača u socijalnoj zaštiti obavljaju socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima vaspitača.
Poslove vaspitača lica iz stava 1. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih radnika kada imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Poslove vaspitača u socijalnoj zaštiti obavljaju i druga lica koja su završila studije prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na poslovima vaspitača.
Poslove vaspitača lica iz stava 3. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih saradnika.

Poslovi radno-okupacionog terapeuta

Član 17.
Poslovi radno-okupacionog terapeuta u socijalnoj zaštiti obuhvataju radno-okupacione, radno-instruktivne, habilitacione, rehabilitacione, rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti i podršku u zadovoljavanju svakodnevnih potreba i unapređenju kvaliteta života korisnicima koji imaju teškoće u samostalnom funkcionisanju.

Uslovi za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta

Član 18.
Poslove radno-okupacionog terapeuta obavljaju socijalni radnik, psiholog, pedagog, andragog, defektolog i specijalni pedagog, koji su stekli sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na ovim poslovima.
Poslove radno-okupacionog terapeuta lica iz stava 1. ovog člana, obavljaju u svojstvu stručnih radnika kada imaju licencu za obavljanje osnovnih poslova u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita.
Poslove radno-okupacionog terapeuta obavljaju i druga lica koja su završila studije prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studije drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima.
Poslove radno-okupacionog terapeuta lica iz stava 3. ovog člana obavljaju u svojstvu stručnih saradnika.

Poslovi lekara

Član 19.
Poslovi lekara u socijalnoj zaštiti obavljaju se u skladu sa propisima, kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Uslovi za obavljanje poslova lekara

Član 20.
U pogledu uslova za obavljanje poslova lekara u socijalnoj zaštiti primenjuju se propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika.

Stručni saradnici

Član 21.
Stručni saradnici su lica druge odgovarajuće struke u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita, sa stečenim visokim obrazovanjem, na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije), koja obavljaju poslove iz svoje struke u ustanovi socijalne zaštite i kod pružaoca usluga socijalne zaštite što, pored vaspitača i radno-okupacionih terapeuta, uključuje fizioterapeute, više medicinske tehničare, radne terapeute i dr.
Stručni saradnici u socijalnoj zaštiti koji obavljaju poslove u neposrednom radu sa korisnicima, pored ispunjenih uslova iz stava 1. ovog člana, stiču sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za poslove svoje struke u socijalnoj zaštiti.
U pogledu uslova za obavljanje poslova stručnih saradnika zdravstvene struke u socijalnoj zaštiti, primenjuju se propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Saradnici

Član 22.
Poslove saradnika obavljaju lica sa stečenim drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, koja se angažuju u neposrednom radu sa korisnicima u ustanovi socijalne zaštite i kod pružaoca usluga socijalne zaštite, i koja su stekla sertifikat o uspešno završenoj obuci po akreditovanom programu za rad na tim poslovima, što uključuje negovatelje, geronto domaćice i radne instruktore.
Poslove saradnika iz stava 1. ovog člana obavljaju i medicinski tehničari, na koje se u pogledu uslova za obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti primenjuju propisi kojima se uređuje obavljanje poslova zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Standardi za obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti

Član 23.
Poslovi u socijalnoj zaštiti uređeni ovim pravilnikom, obavljaju se prema zahtevima i karakteristikama konkretne usluge, u skladu sa propisima kojima se uređuju organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad, kao i propisima o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 24.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 18-21. Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad ("Službeni glasnik RS", br. 59/08, 37/10 i 39/11).

Stupanje na snagu

Član 25.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 110-00-1058/2011-09
U Beogradu, 12. decembra 2011. godine                                                   Ministar,
Rasim LJajić, s.r.

Baza korisnika