Članovi Nacionalne organizacije udružuju se u Nacionalnu organizaciju na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti i solidarnosti, prihvatajući odredbe ovog Statuta, sa pravima i obavezama koji na osnovu toga proističu.

            Članovi Nacionalne organizacije kao pravna lica zadržavaju svoju samostalnost i autonomiju u svom organizovanju i delovanju, sa ograničenjima koja su prihvatili udruživanjem u Nacionalnu organizaciju, koji se regulišu saglasnošću njihovih opštih akata sa ovim Statutom.

Nacionalna organizacija može imati:
•    Punopravne članove,
•    Pridružene članove i
•    Pomažuće članove


Punopravni članovi Nacionalne organizacije su osnivači navedeni u članu 1. Statuta i organizacije osoba sa invaliditetom koje naknadno pristupe a ispunjavaju uslove iz stava 2 ovog člana Statuta.

Punopravni članovi mogu biti organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:

•    učlanjuju ili zastupaju većinu ili najveći broj osoba sa pojedinim vrstama invalidnosti i organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta radi rešavanja specifičnih pitanja,
•    imaju najmanje 500 redovnih članova, osoba sa invaliditetom, osim organizacija koje učlanjuju i zastupaju osobe sa vrlo retkim oštećenjima (kao što je RET-ov sindrom),
•    imaju mrežu od najmanje 5 lokalnih i regionalnih organizacija, 
•    deluju na celoj teritoriji Republike Srbije ili na njenom većem delu i
•    koje postoje i rade najmanje pet godina.Pridruženi članovi Nacionalne organizacije mogu postati organizacije osoba sa invaliditetom:
•    koje ne ispunjavaju uslove iz  člana 12,
•    koje se bave nekim specifičnim pitanjima od interesa za osobe sa invaliditetom,
•    koje deluju na celoj teritoriji Srbije ili na njenom većem delu,
•    koje učlanjuju  najmanje 50 osoba sa invaliditetom i
•    koje postoje i rade najmanje tri godine.Pomažući članovi Nacionalne organizacije mogu postati pravna i fizička lica koja svojim radom ili donacijama doprinose ostvarivanju ciljeva Nacionalne organizacije.

 

Baza korisnika