Prava članova Nacionalne organizacije su:
•    da ostvaruju ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom i programom rada,
•    da preko predstavnika učestvuju u radu organa i radnih tela Nacionalne organizacije u skladu sa Statutom, a punopravni članovi i u donošenju opštih i pojedinačnih akata.
•    da imenuje svoje predstavnike u Skupštinu Nacionalne organizacije na način propisan svojim Statutom i da preko njih učestvuju u radu Nacionalne organizacije,
•    da daju predloge za članove pojedinih organa Nacionalne organizacije, koje bira, odnosno imenuje Skupština,
•    da njihovi predstavnici budu birani u organe Nacionalne organizacije,
•    da redovno i na vreme budu obaveštavani o radu, predlozima i odlukama organa Nacionalne organizacije,
•    da dobiju sva akta koja donose organi Nacionalne organizacije, a koja su od interesa za članove,
•    da koriste pomoć i usluge Nacionalne organizacije u ostvarivanju zajednički utvrđenih ciljeva,
•    da dobijaju podatke o zakonskim i drugim propisima koji se odnose na Nacionalnu organizaciju i njene članove,
•    da traže objašnjenja o pojedinim odlukama organa Nacionalne organizacije, ulažu prigovore, predstavke i žalbe odgovarajućim organima i dobijaju odgovor na to,
•    da zatraže sazivanje vanredne sednice Skupštine,
•    da istupe iz članstva, pod uslovima predviđenim Sporazumom o osnivanju Nacionalne organizacije i na način određen Statutom.


Dužnosti članova Nacionalne organizacije su:

•    da poštuju odredbe ovog Statuta, da poštuju stavove, preporuke i zaključke organa Nacionalne organizacije,  pri rešavanju pitanja iz svog delokruga rada i da se drže zajedničkih dogovora, ostvarenih u okviru Nacionalne organizacije,
•    da redovno i na vreme izvršavaju svoje materijalne obaveze prema  Nacionalnoj organizaciji,
•    da odgovaraju za učešće u radu i rad svojih predstavnika u radu organa Nacionalne organizacije,
•    da ostvaruju i druga prava i obaveze koje proizilaze iz odredaba ovog Statuta, drugih opštih akata Nacionalne organizacije i zajednički dogovorenih poslova i aktivnosti.

Punopravni i pridruženi članovi imaju pravo da traže i da dobiju, u skladu sa mogućnostima, pomoć i podršku u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ukoliko nisu u suprotnosti sa ciljevima Nacionalne organizacije.

Baza korisnika