Komitet Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom održao je svoje osmo zasedanje u evropskom sedištu UN u Ženevi od 17. do 28. septembra 2012. Zasedanju je prisustvovao i ekspert iz Srbije, član Komiteta dr Damjan Tatić. Ovo je bilo prvo dvonedeljno zasedanje Komiteta do sada.

    Posle uvodnog izlaganja i izveštaja predsedavajućeg profesora Mekaluma (Australija) o radu Komiteta između 2 zasedanja, sekretar Komiteta, gospodin Araja (Čile), obavestio je članove Komiteta o novim ratifikacijama Konvencije između zasedanja i novoprispelim izveštajima o sprovođenju Konvencije. Između dva zasedanja Komiteta Konvenciju je ratifikovalo još 7 država članica UN a 5 ih je ratifikovalo Opcioni protokol uz Konvenciju. Prispelo je još 9 novih inicijalnih izveštaja, tako da sada broj izveštaja podnetih Komitetu iznosi 35. Do 8. zasedanja Komiteta su razmatrana 3 izveštaja a tokom zasedanja još 3, tako da Komitetu preostaje da razmatra još 29 izveštaja. Srbija je jedna od zemalja koja je podnela svoj inicijalni izveštaj ove godine ali neće stići na red za razmatranje još nekoliko godina.
Komitet je dosta pažnje u svom radu posvetio i pitanju harmonizacije rada različitih komiteta i tela UN za praćenje konvencija o ljudskim pravima i inkorporirao u svoj Poslovnik o radu odredbe o nezavisnosti eksperata predložene u Adis Abebi. Predstavnica Visokog komesarijata za ljudska prava OHCHR upoznala je članove Komiteta sa inicijativama za reformu sistema monitoringa ljudskih prava.
    U uvodnom delu zasedanja otvorenom za javnost Komitetu su se obraćali i predstavnici drugih tela i agencija UN, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Pitanje položaja osoba sa invaliditetom ugrađeno je u Agendu skupa o održivom razvoju u Rio de Žaneiru, Organizacija za zaštitu intelektualne svojine VIPO radi na nacrtu dokumenta kojim bi se obezbedilo da autorska prava ne predstavljaju prepreku osobama sa invaliditetom da koriste autorska dela u pristupačnim formatima. UNICEF je nastavio da se bavi decom sa invaliditetom a Svetska zdravstvena organizacija je promovisala Svetski izveštaj o invalidnosti širom sveta. Ambasador Saveta Evrope predstavio je napore te organizacije na promovisanju prava osoba sa invaliditetom u Evropi. Predstavnici Međunarodne alijanse za prava osoba sa invaliditetom i drugih NVO takođe su se obratili Komitetu.
    Ovoga puta Komitet je po prvi put razmatrao više od 1 izveštaja strane ugovornice tokom jednog zasedanja. Razmatrani su inicijalni izveštaji Kine, Argentine i Mađarske. Takođe je pripremljena lista pitanja za Paragvaj čiji će izveštaj Komitet razmatrati u aprilu 2013. Izvestilac za Paragvaj je gospođa Kvan Čang (Gvatelama). Na zasedanju u septembru 2013. Komitet će razmatrati inicijalne izveštaje Austrije, Australije, El Salvadora i ukoliko bude vremena i Švedske. Izvestilac za Austriju biće profesor Mekalum (Australija). Izvestilac za Australiju biće gospođa Majna (Kenija), za El Salvador gospodin Tores (Ekvador) a za Švedsku gospodin Langvad (Danska).
    Mnogobrojnu delegaciju Kine predvodila je predsednica kineske Federacije osoba sa invaliditetom a pored predstavnika različitih ministarstava i ambasadora Kine pri UN, u delegaciji su bili i predstavnici autonomnih teritorija Hong Konga i Makaoa. Dijalogu koji je bio otvoren za javnost prisustvovao je i veći broj predstavnika kineskih udruženja osoba sa invaliditetom a zahvaljujući Međunarodnoj alijansi za prava osoba sa invaliditetom IDA, sesija je prenošena putem interneta. Posle uvodnih izlaganja predsedavajuće kineske delegaije i izvestioca za Kinu, profesora Kima (Južna Koreja), članovi Komiteta mogli su da postavljaju pitanja članovima kineske delegacije. Pored nekih pitanja od velikog značaja za osobe sa invaliditetom, poput definicije ovih osoba u Kini, nedovoljno preciznog režima zabrane diskriminacije na osnovu invalidnosti, izazova sa efikasnim nadzorom nad primenom standarda pristupačnosti, nepostojanjem sistema podrške za ostvarivanje poslovne sposobnosti, sistema školovanja koji dosta pažnje posvećuje specijalnom školstvu, bilo je i politički obojenih pitanja. Tako se govorilo i o kineskim propisima o službenoj tajni, slučaju slepog disidenta u egzilu. Po okončanju dijaloga Komitet je na zatvorenoj sednici usvojio zaključne opservacije i preporuke za Kinu. Prilikom usvajanja tog akta, ekspert iz Srbije dr Damjan Tatić insistirao je da se u tekst unesu samo preporuke koje se tiču osoba sa invaliditetom i upozorio da se prilikom formulisanja preporuka za Hong Kong i Makao strogo vodi računa da format bude takav da potvrdi teritorijalni integritet i suverenitet Kine, jer je reč o temeljnim postulatima međunarodnog javnog prava koji se uvek moraju poštovati.
    Delegaciju Argentine predvodili su gospođa Tiramonti, predsednica nacionalne komisije za osobe sa invaliditetom i ambasador Argentine pri UN, NJ.E. D'Aloto. Posle uvodnih izlaganja gospođe Tiramonti i izvestioca Komiteta za Argentinu, gospođe Pelaez Narvaez (Španija), članovi Komiteta imali su priliku da postavljaju pitanja članovima argentinske delegacije. I ovaj dijalog je prenošen putem interneta a javnoj sesiji su prisustvovali i predstavnici argentinskih organizacija osoba sa invaliditetom. Tokom dijaloga apostrofirani su pitanja definicije osoba sa invaliditetom, izazovi nejednakog tretmana osoba sa invaliditetom u različitim provincijama kao posledica federalne strukture Argentine, nedefinisanje uskraćivanja razumnih prilagođavanja kao oblika diskriminacije osoba sa invaliditetom, teškoće oko monitoringa pristupačnosti, nepostojanje podrške osobama sa invaliditetom u ostvarivanju poslovne sposobnosti, odsustvo sistemskog pristupa inkluzivnom obrazovanju, neprimenjivanje zakonom propisanog kvotnog sistema, ograničavanje političkih prava osoba sa invaliditetom lišenih poslovne sposobnosti. Na zatvorenoj sesiji Komitet je usvojio zaključne opservacije i preporuke za Argentinu.
    Delegaciju Mađarske su predvodili ministar socijalne politike, gospodin Soltež i ambasador te zemlje pri UN, NJ.E. Dekanji. Posle uvodnog izlaganja ministra Solteža, Komitetu se obratio i izvestilac za Mađarsku, dr Damjan Tatić. Posle izlaganja eksperta iz Srbije članovi Komiteta postavljali su pitanja mađarskoj delegaciji. I ovaj dijalog otvoren za javnost prenošen je putem interneta ali razgovorima nisu prisustvovali predstavnici mađarskog pokreta osoba sa invaliditetom, zbog čega je Komitet izrazio žaljenje. Zbog ovoga atmosfera je bila na trenutke i napeta a izvestilac dr Tatić morao je da ulaže napore za izbalansiran ton dijaloga, na čemu su mu kasnije čestitali kako kolege iz Komiteta i predstavnici civilnog sektora, tako i mađarska delegacija. U zaključnim opservacijama, čiji nacrt je pripremio dr Tatić, pohvaljeni su planovi za uklanjanje barijera i Zakon o mađarskom znakovnom jeziku a insistirano je na novim definicijama osoba sa invaliditetom, razumnih prilagođavanja, poštovanju planova za pristupačnost, izmeni propisa radi pružanja podrške u ostvarivanju poslovne sposobnosti, afirmaciji servisa podrške u lokalnoj zajednici, inkluzivnom školstvu...
    Komitet se u zatvorenim sednicama bavio individualnim predstavkama koje je primio shodno Opcionom protokolu uz Konvenciju. Predstavka MekAlpina protiv Velike Britanije odbačena je ratione temporis, pošto se navodna povreda prava iz Konvencije dogodila pre nego što je ovaj ugovor međunarodnog javnog prava stupio na snagu za stranu ugovornicu, Veliku Britaniju. Komitet je doneo odluku kojom dopušga učešće treće strane kao prijatelja suda (amikus kurije) u postupcima po predstavkama po Opcionom protokolu ali jedino ukoliko na to pristane 1 od strana u postupku, bilo podnosilac predstavke, bilo strana ugovornica protiv koje je predstavka podneta.
    Radna grupa za izradu nacrta Opšteg komentara na član 12 Konvencije o poslovnoj sposobnosti održala je sastanak tokom vikenda između 2 radne nedelje ali uprkos određenom progresu nije uspela da usaglasi bilo kakav tekst koji bi ponudila Komitetu na usvajanje. Predsedavajući radne grupe za izradu nacrta Opšteg komentara na član 9 Konvencije o pristupačnosti, gospodin Al Taravneh (Jordan) obavestio je Komitet da je potpredsedavajući te radne grupe, dr Tatić, pripremio iscrpan rezime tekstova o pristupačnosti koji su dostavljeni Komitetu početkom 2012. godine.
    Tokom zasedanja Komiteta dr Damjan Tatić sastao se sa ambasadorom Srbije pri UN u Ženevi, NJ.E. Uglješom Zvekićem i gospođom Draganom Mladenović iz stalne misije Republike Srbije pri UN. Kao i tokom prethodnih zasedanja Komiteta, stalna misija Srbije pružila je dr Tatiću odličnu logističku podršku.

                                         dr Damjan Tatić

Baza korisnika