Vidite / preuzmite: Saopštenje za javnost NOOIS, 25. feb 2014.(doc), Saopštenje za javnost NOOIS, 25. feb 2014.(pdf)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom iznetih neistina o Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) 12. фebruara 2014. na konфerenciji u Udruženju novinara Srbije, naročito devalviranja njenog značaja i postignutih rezultata od strane manje grupe organizacija i pojedinaca (a u svetlu najave protesta zakazanih za 5. mart i liste od 23 zahteva), a koje štete ugledu invalidskog pokreta i samih osoba sa invaliditetom u Srbiji, obraćamo se javnosti ovim saopštenjem u cilju iznošenja istine o tome šta predstavlja Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS), koga zastupa i šta je do sada postignuto na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, pre svega zahvaljujući našem delovanju.

1. NOOIS je krovna organizacija osoba sa invaliditetom (OSI) Srbije, formirana kao pravno lice 22. juna 2007. godine po ugledu na mnoge druge evropske zemlje, čije su se osnovne aktivnosti odvijale mnogo godina i pre ovog datuma kroz Koordinacioni odbor republičkih organizacija Srbije. NOOIS čini 15 Saveza registrovanih na republičkom nivou, koje zastupaju osobe svih vrsta invalidnosti – telesnih, senzornih i osoba sa intelektualnim teškoćama i onih koji se tematski bave specifičnim problemima OSI, koje u svom sastavu imaju preko 400 lokalnih organizacija i sve zajedno govore u ime preko 700.000 osoba sa invaliditetom. Mnogi od ovih Saveza postoje više desetina godina, tako da je tvrdnja izneta na pomenutoj pres konфerenciji da je to organizacija koja „služi režimu“, za koju „70 % osoba sa invaliditetom nije ni čulo“, kao i da su „mnoga udruženja produžena ruka vlasti“ - apsolutna besmislica.

2. NOOIS je zastupnik zajedničkih interesa i potreba svih osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika, odnosno članova organizacija koje su je osnovale, a predstavnici tih organizacija su lideri invalidskog pokreta, koji su legalno izabrani i dobili mandat da u ime svojih članova pregovaraju sa državnim organima, predstavnicima državnih institucija, narodnim poslanicima, drugim organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama, kao i relevantnim predstavncima zaduženim za pitanja invalidnosti u Savetu Evrope, Evropskoj komisiji, Ujedinjenim nacijama, Međunarodnom komitetu za praćenje primene UN Konvencije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom i drugim relevantnim organizacijama. Zahvaljujući ugledu svojih pojedinih predstavnika, iza kojih stoji uspešan dugogodišnji rad, i učešće u radu Narodne Skupštine RS, različitim evropskim organizacijama i telima UN-a, NOOIS i danas ima zapažen uticaj na razvijanje politike u oblasti invalidnosti i u zemlji i u svetu.

3. Polazeći od činjenice da je zakonski okvir preduslov za uključenost i ostvarenje ljudskih prava OSI, NOOIS je direktno učestvovao u izradi Konvencije UN i usaglašavanju naših propisa sa svim odredbama Konvencije, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o zapošljavanju i proфesionalnoj rehabilitaciji i Zakona o socijalnoj zaaštiti. Narodnoj Skupštini RS NOOIS je podneo preko 500 predloga amandmana za izmene i dopune mnogih zakonskih propisa, među kojima i Zakona iz oblasti obrazovanja, Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona iz oblasti saobraćaja i mnogih drugih. Da nije bilo zajedničkog delovanja svih članica NOOIS-a, mnoga rešenja do kojih smo došli partnerskim delovanjem sa državom, ne bi postala sastavni deo naše pravne prakse. Više podataka o NOOIS-u i njenim članicama može se naći na sajtu NOOIS-a http://www.noois.rs/ kao i sajtovima njenih pojedinih članica.

4. I dalje radimo na poboljšanju položaja ove najveće marginalizovane grupe, jer i pored dobrog zakonskog okvira, OSI i dalje ne uživaju ista prava kao i ostali građani, jer se mnogi zakoni ne primenjuju u dovoljnoj meri u praksi i da za mnoga zakonska rešenja država još uvek nije obezbedila dovoljna materijalna sredstva.

5. To međutim, za nas, kao predstavnike invalidskog pokreta Srbije, nije razlog da rešenja za ogromne probleme naših članova tražimo u pozivanju da na predstojećim izborima glasaju za određene političke stranke: Naprotiv, delujemo kao nestranačka organizacija, što po zakonu i jesmo i svim političkim strankama koje učestvuju u predizbornoj kampanji nudimo potpisivanje Protokola o saradnji sa invalidskim pokretom. Protokolom obezbeđujemo da, nakon izbora, delovanjem na zakonodavnu i izvršnu vlast imamo konsultativnu ulogu u ime osoba sa invaliditetom u svim relevantnim procesima usvajanja, praćenja i provođenja propisa i strateških dokumenata.

6. Ovo naravno ne isključuje mogućnost da svaki član bilo koje organizacije OSI ima svoja politička opredeljenja i bude član neke od političkih partija, što je Ustavom zagarantovano pravo svakog građanina Srbije. Stoga je sasvim nerazumljivo kako se rukovodstvo bilo koje organizacije OSI može u ime organizacije izjašnjavati za bilo koju političku opciju, kada među njenim članstvom mogu postojati ljudi sa različitim političkim opredeljenjima. Smatramo da su ovde pojedini rukovodioci organizacija OSI prekršili Zakon i zloupotrebili svoju nevladinu organizaciju u političke svrhe.

7. Svesni teške sitacije u kojoj se naše društvo nalazi, stalno zahtevamao da država posebnim mehanizmima štiti osobe sa invaliditetom kao i druge marginalizovane grupe kako ne bi podnele najveći teret krize. Ali isto tako delimo sudbinu ostlaih građana i sve naše zahteve stavljamo u realne okvire, ali pre svega u kontekst ljudskih prava i usaglašenosti sa praksom iz razvijenih evropskih zemalja. Analizom pedesetak inicijalnih izveštaja koje su strane ugovornice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom podnosile Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom može se doći do zaključka da ni u jednoj zemlji na svetu osobe sa invaliditetom ne uživaju sve beneficije tražene kroz listu zahteva.

8. Zahteve za istinsko unapređenje položaja svih osoba sa invaliditetom u Srbiji NOOIS će i dalje artikulisati na način na koji je to i do sada činio – lobiranjem za stvaranje zakonskih osnova, praćenjem primene i vršenjem pritiska da se doneti propisi ostvaruju u praksi, nudeći pritom predloge rešenja i partnerstvo svim donosiocima odluka, a među prioritetnim su svakako: servisi podrške koji su na žalost još uvek u začetku, dalje stvaranje uslova za inkluzivan obrazovni sistem, veća zaposlenost, podrška biološkim porodicama, izgradnja i adaptacija pristupačne sredine za sve osobe sa invaliditetom, stabilno finansiranje organizacija i druge stimulativne mere koje treba da dovedu do istinski boljeg položaja osoba sa invaliditeotm svih kategorija.

9. U vezi nastupa i stavova iznetih na pres konferenciji 12. фebruara, ukazujemo na činjenicu da su se akteri koji su nastupali ispred manjeg broja lokalnih organizacija, na žalost skoncentrisali samo na svoje probleme usko vezane uglavnom za pitanja osoba sa telesnim oštećenjima, bez svesti da postoje i ljudi sa oštećenjima vida, sluha, intelektualnih smetnji, deca sa smetnjama u razvoju, sa daleko većim i ozbiljnijim problemima nego što je izgled nalepnice za parkiranje i da li je rampa za ulazak u autobus mehanička ili elektronska, jer u najvećem broju gradova Srbije ne postoje gradski autobusi ni bez rampe, a najmanje 80% OSI živi na granici siromaštva, te i ne poseduju vozila za koja bi im trebale nalepnice.

10. Smatramo da većina od 23 zahteva koje su inicijatori protesta stavili na listu predstavljaju listu želja organizatora protesta i NOOIS ih ne podržava i neće se pridružiti najvljenom protestu. NOOIS ne prihvata način rada u kome neki pojedinci, koji sebe nazivaju lideri, naprave spisak želja i onda napadaju sve one koji ne prihvataju iznete zahteve i nemaju razumevanje za njihov politički angažman a u ime "pomoći" osobama sa invaliditetom.

11. Ovakvi nastupi predstavnika nekih organizacija o čijem se dosadašnjem radu i rezultatima veoma malo zna, štete ugledu invalidskog pokreta u Srbiji i samih osoba sa invaliditetom, kao ozbiljnih, stručnih i kompetentnih partnera sa kojima država ima obavezu da se konsultuje pri razvijanju politike i merama u oblasti invalidnosti, kao što to propisuje član 4. UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

 

Baza korisnika