ИНСТРУКЦИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ОД 100 ЕВРА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Грађанима који због здравственог стања или других оправданих разлога нису у могућности да лично подигну готов новац на име једнократне помоћи од 100 евра са посебног наменског рачуна у пословним просторијама банака и ЈП „Пошта Србије“, омогућена је исплата новчаних средстава с тог рачуна овлашћеном лицу у просторијама банке, на основу једнократног пуномоћја.

 

Једнократно пуномоћје се може дати на обрасцу који можете да пронађете на следећем линку:  https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/instrukcija_jednokratna_pomoc_prilog1.pdf  , или у форми коју утврди банка или у слободној форми, a у том случају пуномоћје обавезно мора да садржи податке из поменутог обрасца и не мора бити оверено код нотара.

 

За  кориснике – пословно неспособна лица која не могу самостално да располажу новчаним средствима једнократне новчане помоћи, исплата се врши овлашћеном лицу на основу увида у јавну исправу којом се доказује овлашћење за располагање oдговарајућом имовином тог корисника. Приликом исплате на увид се достављају и лична документа овлашћеног лица и корисника.

 

У циљу спречавања преварних радњи и злоупотреба, прописано је да банка може коришћењем средстава за комуникацију на даљину проверити с корисником аутентичност овог пуномоћја, као и контакт податке овлашћеног лица (нпр. позивом број телефона овлашћеног лица по пуномоћју у присуству службеника банке).

Више информација можете да пронађете у Инструкцији о начину исплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије са посебних наменских рачуна, коју је донела Народна банка Србије и коју можете да пронађете на следећем линку: https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/plp/instrukcija_jednokratna_pomoc.pdf .

Baza korisnika