2.april 2021.

Svetski dan autizma

Prenosimo saopštenje Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom 

U okviru kampanje “Mogu da UČIM, mogu da RADIM” obeležava se 2. april, svetski dan osoba sa autizmom sa željom da se podigne svest o (ne)pristupačnosti obrazovanja i zapošljavanja osoba sa autizmom, što je i posebno otežano u uslovima pandemije koja nas je zadesila. Ova kampanja praćena je grafičkim crtežom ruku koje drže razne alate za rad, a koje treba da demonstriraju raznovrsnost mogućnosti i načina na koje ljudi sa autizmom mogu da se radno uključe u društvo. Grafike evropske kampanje kreirala je organizacija „Autizam Evrope“.

Prema oceni Evropskog Parlamenta i Ujedninjenih nacija, osobe sa autizmom su jedna od socijalno najisključivanijih grupa ljudi. Stoga je skupština UN na sednici održanoj 18.12.2007.godine prihvatila rezoluciju 62/139 na predlog o obeležavanju 2.aprila kao Svetskog dana svesti o autizmu.

IMG 2194

Iako se ove godine navršava trinaest godina od kako je na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) i njen Opcioni protokol, a 12 godina otkako ju je Republika Srbija ratifikovala, njena primena je i dalje nepotpuna u mnogim oblastima.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, 2. aprila, na dan obeležavanja Svetskog dana autizma, poziva donosioce odluka u Srbiji da se aktivno posvete i uključe uklanjanju mnogobrojnih barijera koje sprečavaju osobe iz autističnog spektra u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava.  

U Evropi trenutno živi oko 5 miliona osoba iz autističnog spektra, a ako uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da je preko 20 miliona Evropljana na direktan ili indirektan način povezano sa autizmom. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba iz autističnog spektra. Ali, ako uzmemo u obzir gore pomenutu prevalencu autizma, sa sigurnošću možemo tvrditi da ih je nekoliko desetina hiljada.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, previše osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica misli da javnost ovo stanje ne razume. Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, steknu bolje razumevanje autizma, i da delaju u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sperečavaju punu inkluziju i učešće osoba iz autističnog spektra u društvu.  

Kako bi stvorili pristupačno i inkluzivno društvo za sve, donosioci odluka treba da omoguće:

 1. Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogućio precizan uvid u broj osoba iz autističnog spektra u Srbiji. Postojanje Registra bi takođe olakšalo ostvarivanje svih prava osobama iz autističnog spektra, a državi planiranje sredstava i resursa.
 2. Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba osoba iz autističnog spektra, od dijagnostike do lečenja i stanovanja.
 3. Poštovanje svih izglasanih zakona i donošenje novih koji štite prava osoba iz autističnog spektra.
 4. Rano prepoznavanje poremećaja iz sprektra autizma kod dece ključno je za njihov napredak i povoljan rezultat, budući da osigurava budućnost adekvatnih intervencija, omogućava pravovremenu podršku i edukaciju roditelja, a samim tim i kvalitetniji život porodice.
 5. Razvijanje  servisa podrške za osobe iz autističnog spektra svih uzrasta,  kao što su dnevni centri, asistent u porodici, pomoć u kući,  lični pratilac, predah usluga, male domske zajednice, stanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.
 6. Razrešiti sve probleme iz inkluzivnog obrazovanja, koji postoje i danas nakon 12 godina, obavezno omogućiti  potrebne podrške radi adekvatnog obrazovanja,kao i implementaciju zakona za svu decu bez obzira u kom sistemu obrazovanja se nalaze.
 7. Postojanje adekvatnih zanimanja u procesu  srednjeg obrazovanja za osobe iz autističnog spektra, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo  moguće.
 8. Omogućavanje pristupa tržištu rada - potrebna su prilagođavanja nepristupačnim procedurama regrutovanja za radna mesta ili strukture samog radnog okruženja, koja će omogućiti osobama iz autističnog spektra da se uključe u poslovni svet, a zauzvrat poslodavcima omogućiti da imaju korist od njihovih veština i talenata.
 9. Veću edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu direktno povezane sa autizmom, kao što su bolesti iz oblasti kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije itd.
 10. Uključivanje pojednica i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji, osobe sa autizmom i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.
 11. Prioritetno i urgentno  razvijanje servisa podrške za odrasle osobe sa autizmom 

Zato još jednom pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa osobama iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

O autizmu

Autizam je složeni neurorazvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života.

Mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvijaju drugačije.

Uprkos početnim verovanjima u suprotno, autizam nije retka pojava. Poznato je da, ukoliko se podrazumeva ceo spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na 1% stanovništva. Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status. Četiri puta je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Rana dijagnostika i tretman, uključivanje u obrazovni proces i zapošljavanje su ključni za osobe iz autističnog spektra. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

O Savezu

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, osnovan je 1977. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba iz autističnog spektra i njihovih porodica sa fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji. Savez je ujedno krovna organizacija koja okuplja 15 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije, a od 2007. godine je deo organizacije „Autizam Evrope“.

 

Baza korisnika